Presentation av idé till delprojekt inom OMIN

Här presenteras översiktligt villkoren för att få stöd via delprojekt inom Strukturfondsprojektet OMIN. 

Vad kan man få stöd för?
Det stöd ett företag kan få inom ramarna för OMIN utgörs aldrig utav kontanta medel. Det utgörs i huvudsak av tid från specialistkompetens inom fältet optisk mätteknik och i förekommande fall kan det också innefatta projektledning och annan specialistkompetens. Alla de kostnader som uppstår och kan täckas av OMIN måste således uppstå hos Adopticum eller IUC Norrbotten som är samverkande part i projektet.

Mall

Ladda ner och fyll i mallen "Presentation av idé"

 

OMIN ska ge små och medelstora företag möjlighet att utvecklas genom olika typer av innovationsprojekt med optisk mätteknik som gemensam nämnare. Från OMIN kan man få stöd i form av resurser som tittar närmare på en specifik mätutmaning. 

Det kan ske genom två olika typer av delprojekt:


Kartläggningsprojekt​​​​​​
  • Detta är ett förstudieprojekt med syfte att titta närmare på en specifik mätutmaning. Syftet är att kartlägga huruvida det med befintlig teknik går att mäta det som avses, med vilken noggrannhet, pris på mätutrustning, ta fram ett underlag för att fastställa pris på ett färdigt system med mera. Aktiviteterna i kartläggningsprojekten kommer att kunna anpassas för att möta idén där den är i utgångspunkt för att ta reda på vad som krävs för att kunna gå vidare, främst från ett tekniskt perspektiv.
Implementeringsprojekt
  • Detta är delprojekt där frågorna ovan redan besvarats, antingen genom ett kartläggningsprojekt eller på annat sätt. Implementeringsprojekten kan ha som mål att exempelvis ta fram en första prototyp. Vi kommer att lägga stor vikt vid att man i implemeteringsprojekten har en väldigt tydlig återkoppling från den tilltänkta marknaden.


En projektkonstellation som består både utav kravställare och produktägare bedöms ha större förutsättningar till ett lyckat delprojekt. För företag som har en produktidé men saknar dialog med en problemägare kan OMIN vara delaktig i att arbeta upp denna dialog. Kontakta i så fall oss så hjälper vi till.

Delprojekten ska vara av strategisk betydelse för företagets utveckling och tillväxt, och även i förlängningen ge stärkt marknadsställning inom området.

Ett önskemål är att den produkt eller tjänst företaget har för avsikt att utveckla har exportpotential och att företaget har för avsikt att ta tillvara denna potential.

Delprojekt kan sökas löpande under projekttiden. Dock måste alla delprojekt vara slutredovisade innan 2018-12-31. 


Vem kan söka stöd?
Företag i Norrbotten och Västerbotten med mindre än 250 anställda. Detta bedöms på koncernnivå. Bolaget får således inte ingå i en koncern där antalet anställda överskrider 250 personer.

Stödet är av så kallad de minimiskaraktär. Detta innebär att sökande företag endast kan få stöd upp till ett sammanräknat värde av maximalt 200 000 € under tre beskattningsår.  I detta belopp inbegrips allt stöd företaget mottagit som är av de minimiskaraktär. 

Omfattning på delprojekt?
Omfattningen på ett Kartläggningsprojekt kan vara upp till 120 timmar och ett Implementeringsprojekt upp till 300 timmar.

Omfattningen kan vara något mindre eller något större beroende på hur behovet ser ut.

Kontakta gärna oss om du har frågor runt detta. 
 


kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
E-mail: maria.strand(at)adopticum.se