Projektledare Mikael Normark, Xore AB
Projektledare Mikael Normark, Xore AB

Xore är ett  bolag  som  utvecklar,  säljer  och  servar röntgenanalysatorer som används inom gruvindustrin. 

I  detta  projekt  vill  de  undersöka  möjligheten  att  ta  fram  en  enkel  och  kostnadseffektiv styckefallsmätare, d.v.s. en utrustning som i realtid mäter storleksfördelningen på de stenar som passerar  på  ett  transportband.  Denna  information  kommer  exempelvis  användas  för  att kvalitetssäkra krossar eller optimera malning i en kvarn.

Tillämpningarna finns inom gruvindustrin och de industrier som producerar bergkross för till exempel  bygg- och  anläggningsindustrin  och  cementindustrin.  Inom  gruvindustrin  är potentialen stor då det idag inte finns en billig och robust produkt för mätning av styckefall i kross-och malningsprocesserna.

En gruvsite kan behöva upp till 5–10 installationer av styckefallsmätare för att fåen helhetsbild över processen.

Inom  bergkrossför  bygg-och  anläggningsindustrierna  är  potentialen  per  kund  1–2 styckefallsmätare,  men  det  finns  dock  väldigt  stor  numerär  av  tänkta  kunder.  Inom  denna bransch använder man företrädelsevis manuell provtagning och mätning, som tar flera dagar att fåsvar på. Här har realtidsmätningar möjlighet att radikalt förbättra producenternas situation och ge dem en realtidsmätning över den kvalitet de producerar. Föreslagen lösning har stor exportpotential  dåsituationen  ser  liknande  ut,  både  när  det  gäller  potential  och  brist  på lösningar.