I april drar Adopticum tillsammans med Skogstekniska Klustret och Vasa universitet igång en satsning i syfte att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Det finns hos många bolag ett behov av att accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår.

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Photon Sports, med tidigare Adopticum-kollegan Jonas Sjöberg som grundare och VD, tar in 8,5 MSEK och satsar på en skandinavisk lansering.

Bolaget utvecklar en produkt med vilken snabbhet, reaktionstid, riktningsförändringar, spänst och explosivitet kan mätas. Initialt är målgruppen fotbollsklubbar med dess ledare och spelare.

I maj 2020 blev Photon Sports en del av inkubatorn Unboxx och Hanna Marklund engagerades som styrelseledamot i verksamheten. Hennes roll var varit bland annat att bidra med kunskap om hur fotbollsspelare och tränare resonerar och bidra i produktutvecklingen. Hon har också kunnat nyttja sitt breda nätverk för att få feedback på produkten.

Adopticum har också bistått Jonas med utvecklingsprojekt och kompetens bland annat inom ramen för strukturfondsprojektet RIO.

"Det vi har hjälpt Jonas med är framförallt att ta ytterligare ett steg i Photon Sports teknikutveckling mot en färdig prototyp. Det har vi gjort genom att erbjuda Jonas kostnadsfri produktutveckling inom optisk mätteknik." berättar Åsa Almström, projektledare på Adopticum.

Mer om produkten och hur Skellefteås innovationssystem och Adopticum varit behjälpliga kan du se i filmen nedan.

​​​​​​​

Att kunna verifiera mått på inkommande material är viktigt för verksamheter inom en mängd olika branscher för att säkerställa att vidare bearbetning är möjlig. Det kan röra sig om kontroll av absoluta mått men också form, dimensioner, ytavvikelser och likande.

Adopticum har i sin dialog med regionens företag sett att många verksamheter idag saknar ett billigt och lättanvänt system för ankomstkontroll av material.

Adopticum har därför startat ett projekt med syfte att kartlägga hur behovsbilden ser ut och syftet är att tillsammans med regionens bolag kunna utveckla en lösning.

Har ert företag behov av att verifiera kvaliteten på inkommande material? Hör av er till oss på Adopticum så kan ni delta i kravställningen av ett sådant system.

Projektet finansieras av ProcessIT Innovations, en centrumbildning beläget på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. ProcessIT fungerar som ett samverkanscentrum för forskning och innovation i norra Sverige och arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

NY TEKNIK/AUTOMATIONSNÄSTET. Vilka möjligheter uppstår när vi utrustar våra maskiner med förmågan att se och känna via vision-system och sensorer? Automationsnästets expert svarar på frågorna.

Denna gång deltar Jonas Lindgarde, product sales manager, Monitoring & Vision, på IFM Electronic, Maria Strand, vice vd på Adopticum och Klas Bengtsson, senior account manager Vision & ID på Recab.
 
Kan du ge några exempel på olika teknologier inom vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Några exempel är olika 3d-baserade tekniker och då till exempel time of flight (ToF), strukturerat ljus, lidar, stereokamera och laserscanner för att nämna några.

Maria Strand: Lidar är ett område där det händer mycket både med avseende på teknik och pris. När kostnaden för sensorerna sjunker öppnar det upp för fler typer av tillämpningar. Men jag vill speciellt lyfta fram mobiltelefoner och surfplattor och deras inbyggda sensorer, både färgkameran och andra sensorer som exempelvis Time-of-Flight. Vi har de senaste åren fått allt fler förfrågningar om mättekniska system baserad just på mobila plattformar, givetvis från industrin men också från andra typer av branscher.

Klas Bengtsson: När det gäller sensorer är närvarokontroll det vanligaste, dvs se att produkten är på rätt plats. För detta används en rad olika varianter av sensorer. Dom vanligaste teknikerna är ultraljud, ljus (fotoceller) och laser. För mätning finns en uppsjö av tekniker men mycket bygger på laser, kontaktsensorer och kamerateknik. Vision är allt från enkla vision-sensorer som ger enkla ja/nej resultat till avancerade PC baserade system som kan göra flera olika saker med samma system.
 
Hur kan vision-system, givare och sensorer skapa värde när industrin digitaliseras?

Jonas Lindgarde: En normal orsak till ett vision system är oftast att ersätta en person i ett monotont och repeterbart förfarande, framförallt i produktsortering och kvalitetsinspektioner men även för robotplockning och nivåapplikationer. Vision-system medför en stabil kontinuitet i den uppgift som skall genomföras. Detta är inget nytt i sig, men det man kan se som en kommande stor del för vision och givare är mer frekvent användning av AI-funktioner och även mer avancerade sådana tillsammans med maskininlärning.

Maria Strand: Vision-system är ofta en självklar del när processavsnitt automatiseras, men det finns ett stort värde i att mäta på fler ställen i produktionen i syfte att kunna upptäcka avvikelser tidigt, optimera produktionen och att verifiera kvalitet. Detta gäller i allt från mottagning av insatsråvara till färdigbearbetad produkt. Det finns ofta mycket att göra som egentligen inte är kräver speciellt avancerad teknik, men där tillämpningen kan vara anpassad vilket medför höga krav på implementationen.

Klas Bengtsson: I och med digitalisering och automatisering behövs mycket information för att kunna fatta rätt beslut. Där kan sensorer och kameror vara en ovärderlig hjälp att få fatt på denna information. Man får helt enkelt bättre koll på sin produktion och kan då minimera stillestånd. Man ökar också kvaliteten på det man producerar/kontrollerar då alla produkter synas på samma sätt.
 
Vad vill du ge för råd till ett företag står inför att investera i att utrusta sin tillverkning med smarta vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Gör utförliga analyser innan kring vad som är syftet och målet med vision-systemet. Oftast används väldigt dyra system för en enkel uppgift vilket fördyrar och gör systemet onödigt komplext. Om möjlighet finns, är det rekommenderbart att ha en viss kunskap ”in house” inom området.  

Maria Strand: Gör en ordentlig förstudie tillsammans med leverantören. Vår erfarenhet är att både leverantören och verksamheten lär sig mycket om den tilltänkta lösningen och upparbetar en gemensam förståelse och ett gemensamt sätt att beskriva uppdraget. Samla sedan resultatet i en kravställning där ni försöker inrymma alla viktiga aspekter och krav. Bedriv projektet agilt. Ni kommer att upptäcka under projektets gång att prioriteringarna förändras. Ett agilt arbetssätt hanterar detta på ett bra sätt.

Klas Bengtsson: Börja med att noga specificera vad ni vill kontrollera. När det gäller vision är det bra att börja med något mindre projekt för att få kunskap och erfarenhet om vad som krävs för en bra lösning. Att välja rätt system och lösning till rätt applikation kräver erfarenhet och kunskap och det är lätt att göra fel om man är ovan. Vi är självklart gärna ett stöd i denna process.
 
Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Se artikeln i sin helhet här.
 

Stiftelsen Adopticum har beviljats medel från Carl Wikströms stiftelse för att driva projektet AI för optiska mätsystem. Carl Wikströms stiftelse är en allmännyttig stiftelse med huvudsyfte att stödja vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv.
 
Projektet har sin bakgrund i det arbete Adopticum bedriver för att stärka regionens näringsliv inom teknikområdet optisk mätteknik. Det finns stor potential i att kombinera artificiell intelligens och optisk mätteknik i samma lösning. Men relativt få företag nyttjar tekniken fullt ut. 
 

Det finns stora synergier mellan optisk mätteknik och AI. Optisk mätteknik stärker AI-området genom att underlätta den mödosamma processen med datainsamling. AI har i sin tur stora möjligheter för att bidra till ännu mer intelligenta optiska mätsystem” – säger Åsa Almström teknisk projektledare på Adopticum. 

Under projektet kommer Adopticum att arbeta tillsammans med företag som idag har lösningar baserade på optisk mätteknik och undersöka hur dessa skulle kunna vidareutvecklas genom att använda AI.  

De flesta av oss använder dagligen olika typer av AI-baserade tjänster utan att vi tänker på det. Det kan handla om att använda Googles sökmotor eller lyssna på musik som rekommenderats av Spotify.

Enligt en rapport framtagen av Ledarna, AI bortom Hypen, är AI-mognaden hos svenska företag lägre än vad man tidigare trott, även om AI i många fall används i vardagen. Färre än var femte chef uppger att AI implementerats och används på deras arbetsplats trots att de ser att AI-lösningar skulle medföra både produktivitetsvinster och besparingar. Detta vill Adopticum bidra till att förändra. 

 “Vi har de senaste 6 åren bedrivit EU-projekt med regional medfinansiering från kommuner, regioner och privata bolag. Dessa har fokuserat på att höja insikten om möjligheterna med optisk mätteknik och att tillsammans med företag utveckla nya och innovativa lösningar.

Projekten har gått jättebra och rönt stor uppmärksamhet även utanför vår region. Att nu få möjlighet att titta på hur AI kan nyttjas tillsammans med optisk mätteknik känns som ett naturligt nästa steg
” - avslutar Åsa Almström.  

Torsdagen den 4 december arrangerar Photonic Sweden en Optopub där Adopticum kommer att berätta om det innovationssystem kring optisk mätteknik som vi skapat och om de stora satsningar som görs i Västerbotten och Skellefteå

För att delta registrera dig här.

Tillsammans med Nordmark & Nordmark Arkiteter undersöker vi möjligheten att med optisk mätteknik mäta in de naturvärden som finns på en tomt. 

Nordmark & Nordmark arbetar utifrån platsens förutsättningar och tycker att platser som ska bebyggas ofta har viktiga ingående värden från start. I många fall tas befintliga naturvärden bort slentrianmässigt. Genom att skapa möjlighet att mäta in trädens form och placering samt olika typer av terräng kan dessa värden bevaras och kanske till och med försärkas ihop med den nya byggnation som tillförs på platsen.

Vi har tillsammans gjort en första testmätning av en tomt där Nordmark & Nordmark ritar ett fritidshus. Målet med projektet är att ta fram ett 

Arbetet bedrivs inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. 

Den tidigare Adopticummedarbetaren Jonas Sjöberg satsar med sitt bolag Photon Sports på en global marknad. Med sig i denna satsning får bolaget nu Skellefteås nya inkubator Unboxx, detta skriver Norran.

Photon Sports vann regionfinalen i Venture Cup 2017 och har sedan dess rönt stor uppmärksamhet för sin sensorbaserade teknik för 3D-mätning av komplexa tester i syfte att optimera snabbhetsträning inom olika idrotter.
I dag går det med hjälp av en mobilutrustning, en 3D-kamera, mjukvara och en platta, att göra analyser och ge personliga data.

– Vi kan se på idrotter som har 20-30 meter långa hastighetsökningar, explosiva sporter som till exempel fotboll, ishockey och innebandy, berättar Jonas Sjöberg och förklarar att det då går att analysera hur löparen förflyttar tyngdpunkten.

Bakom inkubatorn Unboxx ligger tre Skellefteprofiler, Anders Tånger, Hanna Marklund och Johan Bellgran, samt Johan Schiller, investerare och entreprenör. Photon Sports blir inkubatorns första satsning.

Vi på Adopticum gratulerar både Photon Sports och Unboxx!

Originalartikeln från Norran går att läsa här (betalartikel).

Är du eller känner du en kvinnlig innovatör som har grundat ett framgångsrikt företag och nått ut på marknaden med en innovation? Missa då inte ansökan till EU-priset för kvinnliga entreprenörer.
 

Varje år delar EU ut ett pris till fyra kvinnliga innovatörer som arbetar för att göra världen bättre. 

Priset har instiftats för att uppmärksamma underrrepresentationen av kvinnor som startar innovationsföretag. Trots att det finns fler kvinnor än män i Europa så är är endast 30 % av uppstartsentreprenörerna kvinnor.
Det innebär att kvinnlig kreativitet och entreprenöriell potential är en underutnyttjad källa för att skapa jobb och ekonomisk tillväxt.  

Läs mer om priset här.
 
Under teknikfrukost om optisk mätteknik medverkande Agneta Filén, Umeå kommun Näringsliv, Jonas Sjöberg, vd på startupbolaget Photon Sports, Åsa Almström, teknisk projektledare från Adopticum , och Magdalena Lindström, Uminova Innovation.
Under teknikfrukost om optisk mätteknik medverkande Agneta Filén, Umeå kommun Näringsliv, Jonas Sjöberg, vd på startupbolaget Photon Sports, Åsa Almström, teknisk projektledare från Adopticum , och Magdalena Lindström, Uminova Innovation.

Utvecklingen av optisk mätteknik går mycket snabbt och öppnar upp för nya produkter och tjänster, från skogsindustrin till idrottens värld.

Under oktober månads teknikfrukost hos Uminova Innovation var temat optisk mätteknik. Ett 30-tal personer från startups och industrier var samlade till frukosten för att lyssna till Åsa Almström, teknisk projektledare från Adopticum, och Jonas Sjöberg, vd på startupbolaget Photon Sports, ett bolag som fått affärsstöd av Uminova Innovation.

– Optisk mätteknik är av EU utsedd som en nyckelteknologi inför framtiden, berättar Åsa Almström.

I Västerbotten sker stora framsteg inom området, inte minst genom de projekt som organisationen Adopticum driver. I strukturfondsprojektet RIO, Regional innovation genom optisk mätteknik, kan små- och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten få hjälp med att genomföra förstudieprojekt kring en idé som baseras på optisk mätteknik.

Åsa Almström gav många exempel på företag som lyft in optisk mätteknik i sin verksamhet, exempelvis Smurfit Kappa för produktion av pappersrullar. Men även startupbolag prövar tekniken. The Fit har använt det för att bygga en produkt som med stöd av mobiltelefonen kan ta mått på kroppen för att underlätta klädköp på nätet. Logscom, också det ett startupbolag, har använt optisk mätteknik för att märka avverkat timmer med stämplar.

Optisk mätteknik inom sport
Photon Sports är ytterligare ett startupföretag som tagit optisk mätteknik vidare till nya tillämpningar, mer exakt inom idrottens värld, något som visar på teknikens många möjliga tillämpningar.

Grundaren och vd Jonas Sjöberg utvecklar tillsammans med sitt team en produkt som med 3D-mätteknik och 3D-sensorer optimerar träning av explosivitet och snabbhet hos idrottare. Jonas Sjöberg gav en inblick i hur tekniken fungerar, allt från hur idrottarens rörelser mäts med en kamera till att resultatet visas i realtid för att ge återkoppling till både utövaren och tränaren.

Jonas Sjöberg berättade även om hur företaget ska kunna tjäna pengar på sin teknik, både i en nationell och en internationell lansering.

Arrangörer för Teknikfrukost är Uminova Innovation, Umeå kommun och ProcessIT Innovations.

Text och foto: Mikael Hansson

Arkiv

Senaste nyheter