Nyheter

Efter ett spännande 2021 så tar vi på Adopticum nu lite jullov, men vi är tillbaks redan i mellandagarna! 

Om ditt nyårslöfte inför 2022 är att du ska utveckla en produkt eller tjänst baserat på optisk mätteknik? Hör av dig så hjälper vi dig!

Tills dess önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!

RIO

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
Adopticum bedriver sedan december 2018 strukturfondsprojektet RIO. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.
 
För att underlätta för regionens företag att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik erbjuder projektet förstudie- och prototypprojekt. Adopticum går in med kostnadsfria timmar i projekten för att tillsammans med företagen undersöka de tekniska möjligheterna och börja ta de första stegen mot en prototyp och i förlängningen en färdig produkt eller tjänst.
 
Förstudie- och prototypprojekt
Förra veckan godkände styrgruppen det 10:e förstudieprojektet inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. Det är det Skellefteåbaserade företaget ROCKMA som söker stöd för att undersöka möjligheterna att positionera borriggar med hjälp av optisk mätteknik.

I underjordsgruvor och vid exempelvis tunnelbyggen för vägar och tågbanor används borriggar för att borra och spränga nya tunnlar. För att säkerställa att borrhålens och sprängladdningarnas placering krävs att borriggarnas position i fastställs relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Positionering av riggar görs idag manuellt och är ett mycket kunskaps- och tidskrävande arbete som medför produktionsuppehåll då riggen inte kan arbeta under den tid som positioneringen pågår. 

ROCKMA erbjuder redan idag en lösning att positionera en borriggs bommar eller ”armar” i förhållande till riggen. Lösningen kräver dock att själva riggen har en fastställd position i relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Genom att kunna erbjuda sina kunder en lösning för att både positionsbestämda borriggen och bommarna skulle de kunna erbjuda komplett positioneringssystem och möta kundernas behov av en automatiserad samt tids- och kostnadsbesparande lösning.

En spännande lösning som vi ser fram emot att undersöka tillsammans med dem.
 
Godkända förstudieprojekt

 • Boröpannan
 • Nordmark & Nordmark
 • Online Marina
 • Photon Sports
 • Unline
 • ROCKMA
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt


Prototypprojekt
Styrgruppen godkände även det 6:e prototypprojektet. Det är det Luleåbaserade företaget Snyggink Estetic som söker stöd för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador.

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador. Målet med projektet är att utveckla ett arbetsredskap som möjliggör att de kan sitta upprätt eller stå och jobba och titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

 Godkända prototypprojekt

 • Photon Sports
 • Unline
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt
 • Xore

Den 10 december arrangerade Adopticum tillsammans med Region Västerbotten och AI Sweden ett event kring optisk mätteknik och AI. Ett välbesökt event med deltagare både på plats på TGN i Skellefteå och digitalt.

Eventet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Optiska mätsystem generera ofta stora datamängder och det finns stor potential att applicera AI på dessa som del i utvecklingen av en lösning. Att öka innovationstakten inom AI-tillämpningar är viktigt för den regionala konkurrenskraften, projektet ska därför arbeta speciellt för att höja kunskapenom AI samt identifiera lösningar hos SMF där optisk mätteknik och AI lämpar sig väl att använda i den specifika lösningen.

Under eventet berättade Thomas Kvist, som arbetar med projektet RegAI på Region Västerbotten, om vad AI är och vad en bör tänka på innan en börjar arbeta med tekniken. Mycket matnyttigt för de företag som ser AI som nästa steg i utvecklingen. 

Jörgen Olofsson, som arbetar som Chief Innovation Officer på COS Systems, gav oss efter det en introduktion till bildanalys med hjälp av neurala nätverk. De som deltog vid eventet fick en spännande uppgift av Jörgen att titta på under julen, ni hittar den här.

Om ni har funderingar kring hur AI skulle kunna appliceras hos er tveka inte att höra av er till oss på Adopticum, RegAI eller AI Sweden.
 
Tack alla som deltog!

Denna film ha producerats som del i Interregprojektet OMIS som riktar sig till aktörer som arbetar i den skogliga värdekedjan. Men det är lika aktuell oavsätt vilken bransch du är verksam inom.

Adopticums tekniska expert Greger Burman berättar mer om optisk mätteknik och Vasa Universitets Ilona Söchting om satellitdata.

I veckan har vi haft nöjet att delta vid två jämställdhetsevent; Jämställdhet, makt och möjligheter! som arrangerades av Länsstyrelsen och Jämställdhetskultur som konkurrensfördel som arrangerades av projektet Gender Contact Point. Två välarrangerade förmiddagar fulla av inspiration!
 
På Adopticum har vi jämställdhet högt på agendan och vi strävar alltid efter att integrera dessa aspekter i alla våra projekt. Vi ser att affärsnyttan på de lösningar som utvecklas blir mycket större när andra aspekter än bara de tekniska inkluderas i utvecklingsprocessen. Det kan ibland vara svårt att arbeta med dessa frågor i korta tekniskt fokuserade projekt, men vi har fått väldigt bra feedback från de företag som vi arbetat med. Företagen ser positivt på att vi är pådrivande när det gälle att inkludera jämställdhetsaspekter i utvecklingsarbetet.
 
”Deras påminnelser har varit positiva, vi tvingas tänka konkret.”
 
Vi är väldigt stolta över att vårt jämställdhetsarbete tillsammans med regionens företag har resulterat i konkreta förändringar ute hos företagen. Både i form av medvetna tester av nya produkter och tjänster och jämställda referensgrupper och styrelser. Genom att arbeta strukturerat med dessa frågor har vi inte bara kunnat förändra vår egen organisation och arbetssätt utan även fått vara med och påverka företag runt omkring oss.
 
För oss är det inte en fråga om vi ska arbeta med dessa frågor tillsammans med våra kunder utan hur.

Den 10/12 kl 10.00-12.00 arrangerar Adopticum tillsammans med AI Sweden och Region Västerbotten en föreläsning om AI och optisk mätteknik/bildanalys.
 
Det kommer att gå delta både via webben eller på plats på The Great Northern i Skellefteå.
 
Anmäl dig på https://simplesignup.se/event/186145

Mer info om eventet finner du nedan.

Foto: Niclas Tidström, IUC Norr
Foto: Niclas Tidström, IUC Norr

Den 18 oktober arrangerade Adopticum ett Teknikforum hos Boliden Rönnskär i Skellefteå.

Boliden stod som värd för dagen och välkomnade de inbjudna företagen ABB Process Industries, BI Nordic, Data Ductus, Optimation Advanced Measurements, PASKE, ProcessIT och Swerim. 

Teknikforumet är en del av en serie event som genomförs  hos processindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

Teknikforumet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik och RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 
 
Inför dagen hade Boliden identifierat ett antal produktionsavsnitt där de vill se förbättringar och effektiviseringar. Målet med dagen var att tillsammans med de inbjudna företagen hitta lösningar på de förbättringsområden som identifierats.  

Personal från Boliden anordnade en rundvandring i produktion för att visa på de avsnitt där de ser möjlighet för installationer baserade på optisk mätteknik. Efter rundvandringen samlades alla parter för ett idégenererade forum där ett antal konkreta applikationsområden identifierades. Boliden och de deltagande företagen kommer att ha fortsatt kontakt och arbeta för att driva dessa lösningar vidare. 

Teknikforum ger större behovsägare och företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik möjlighet att mötas för att tillsammans hitta lösningar på de faktiska behov som finns inom industrin.

De företag som deltar har sedan möjlighet att söka stöd inom ramen för KOM och RIO i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de lösningar som identifierats under dagen. Läs mer om detta här.

Stiftelsen Adopticum har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2022.​​​ Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och hylla goda insatser och exempel. 
 
Adopticum arbetar strukturerat med jämställdhet, både internt och i externa projekt tillsammans med regionens bolag.  
 
Verksamheten arbetar för att höja näringslivets insikt inom teknikområdet optisk mätteknik och medverka till innovation och kompetensutveckling. Syftet är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv där regionens bolag ska kunna dra nytta av optisk mätteknik för att stärka sin egen position på marknaden.

För att nå dit ser Adopticum jämställdhet som en viktig del. För att regionens bolag ska kunna fortsätta utvecklas, bedriva ett lyckosamt innovationsarbete och fortsätta locka kompetenta medarbetare.  
 
I den bransch Adopticum är verksam är den kvantitativa jämställdheten långt bort, vilket gör det än viktigare att börja med det kvalitativa jämställdhetsarbetet och gör det till en integrerad del av den dagliga verksamheten.  
  
I de innovationsprojekt Adopticum bedriver är ambitionen att utvecklingsresurserna ska fördelas lika mellan små- och medelstora företag som ägs och drivs av kvinnor och av män.

Detta kan anses vara ett ambitiöst mål då endast 30 procent av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och nästan 70 procent av dem inte har någon anställd, vilket kan göra det svårt att bedriva större utvecklingsprojekt. Detta till trots, är det ändå viktigt att eftersträva en jämn fördelning av resurserna. 
 
Ett strukturerat arbete med jämställdhetsfrågor och ett aktivt arbete för att identifiera företag som ägs och drivs av kvinnor har lett fram till att 65 procent av utvecklingsresurserna i Adopticums strukturfondsprojekt RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, går till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor. Något verksamheten är väldigt stolt över. 

Läs mer om Jämställdhetspriset här.


Boliden bjuder tillsammans med projektet KOM in till en gemensam workshop och idéverkstad om hur optisk mätteknik och digitalisering kan bidra till en ökad materialföljning.

Boliden Rönnskär, tillsammans med övrig industri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global
marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och
produktionsflödet.

Under dagen kommer berörd personal från Boliden att berätta och visa var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar för inbjuda aktörer. Syftet med dagen är att ge regionala aktörer möjlighet att på ett informellt och enkelt sätt bidra med konkreta råd, tips och idéer.

Dagen i sig är inget säljmöte utan ett idégenererande forum. Boliden får en möjlighet att möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. Företagen får möjlighet att träffa berörda chefer och personal vid Boliden och få insikt i de utmaningar som de identifierat och prioriterat.

Från projektets sida är målet med dagen att finna lösningar för ett antal av Bolidens utpekade förbättringsområden. Innan dagens slut ska vi ha har
identifierat ett antal konkreta applikationsområden att jobba vidare med. Ansvariga personer och företag ska ha etablerat kontakt för att jobba vidare med detaljerna och vägen vidare för respektive applikation.

Inom projektet KOM finns det sedan möjlighet för deltagande företag att söka stöd i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de
lösningar som identifierats under dagen. 

Teknikforum hos Boliden är en del av ett antal liknande Teknikforum-dagar som genomförts och fortsätter genomföras hos industriföretag.

Vi ser framemot en dag fylld med kreativa och tekniska samtal om hur förutsättningarna inom regionens
industri kan förbättras med ny teknik.

I april drar Adopticum tillsammans med Skogstekniska Klustret och Vasa universitet igång en satsning i syfte att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Det finns hos många bolag ett behov av att accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår.

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv