2023

Digitaliseringens framfart i samhället har inte gått obemärkt förbi och inom skogsbruket är frågan kokhet. Tillgången till öppna data i kombination med avancerad teknik gör det möjligt för företag att utveckla produkter och tjänster som kan samla in information om skogen på ett effektivt sätt.

Ju mer data, desto fler möjligheter finns det att utveckla det digitala, precisionsbaserade skogsbruket. Men hur ska vi säkerställa att informationen nyttjas maximalt i den komplexa värdekedjan? Hur kan skogsbranschen ta vara på den innovationskraft som kommer från såväl start-ups till små och medelstora företag? Dessa frågor vill Skogstekniska klustret, Centria och Adopticum undersöka närmare i ett nytt samverkansprojekt, beviljat av Interreg Aurora.

Precis innan stundande semester kom det positiva beskedet om att projektet Digital Innovation In The Forest Value Chain (DIIF) beviljats. Total budget är 937 572 euro fördelat över tre parter i Sverige och Finland.
 

Samverkan över landsgränserna

Projektet genomförs under tre år med start i oktober 2023. Projektet finansieras med stöd av Interreg Aurora, ett sprillans nytt EU-program som fokuserar på samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi.

Medfinansiärer är Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, SCA, Sveaskog, Holmen, Centria University of Applied Sciences och Lapplands landskapsförbund.

SKOGSTEKNISKA KLUSTRET
Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som främjar innovationsutveckling inom skogsteknik. Hjärtat är vårt innovationssystem, där vi kopplar ihop våra medlemsföretag med till exempel forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer – och sedan hjälper dem att driva projekt som utvecklar skogsbruket.

ADOPTICUM
Stiftelsen Adopticum är en innovationsstödjande verksamhet specialiserad på optisk mätteknik. Adopticum har kompetens inom hårdvara och mjukvaruutveckling och driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med sin kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster.

CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Centria University of Applied Sciences är en mångvetenskaplig, dynamisk och internationell högskola belägen i Finland. Här erbjuds studenterna en bred palett av utbildningsmöjligheter, praktisk inriktade med goda kopplingar till yrkesvärlden. Vid universitet har man även en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet där huvudsyftet är att hjälpa företag och lokala industrier att öka sin konkurrenskraft.

Kontakt

Skogstekniska klustret
Linda Nyström, linda.nystrom@skogstekniskaklustret.se

Adopticum
Maria Strand, maria.strand@adopticum.se  

Centria University of Applied Sciences 
Elisa Saarela, elisa.saarela@centria.fi

Projektet medfinansieras av

De Skellefteåbaserade verksamheterna Adopticum som arbetar med optisk mätteknik och Magna som är världsledande inom säkerhetssystem till fordonssektorn kommer tillsammans med sommarstipendiaterna Theodor Johansson och Ruben Forsgren driva ett utvecklingsprojekt för att utforska hur simuleringsmotorer i kombination med spelmotorer kan nyttjas för att detektera och klassificera okända föremål i trafikmiljö.  
  
Målet med projektet är att utforska hur vi med hjälp av CARLA kan simulera och framställa verklighetstrogen data av okända objekt för att sedan träna maskin-/djupinlärningsmodeller på att effektivt lokalisera dem i trafikmiljö.  
  
CARLA
är en open-source mjukvarusimulator speciellt utvecklad i syfte att utveckla, träna och validera system för autonoma fordon. I CARLA finns urbana miljöer med bland annat byggnader och fordon samt möjligheten att testa verkliga och simulerade optiska sensorer.  
  
I CARLAS simulerade miljö är Adopticum och Magna intresserade av att emulera optisk mätteknik, främst LiDAR-data, för att minska behovet av att samla in data manuellt.   
  
Att samla in data i verklig miljö är både tidskrävande och dyrt. Det tar hundratals timmar att samla in och annotera data i trafikmiljö samtidigt som det inte går att replikera alla tänkbara scenarion som kan uppstå och objekt/hinder som fordonen kan stöta på.

I sommar vill vi i stället utforska hur det går att kombinera stora mängder simulerade scenarion trafiksituationer med en mindre andel manuellt framställda insamlade objekt.   
  
Att simulera datainsamlingsprocessen sparar väsentligt med både tid och pengar för såväl nutida så som framtida projekt. Samarbetet kommer medföra stora möjligheter för verksamheterna att bygga kunskap, utforska området och driva innovation för både Adopticum och Magna.

Projektet har i förlängningen stor potential för att lösa utmaningar inom en bredd av branscher som är betydelsefulla för regionenen, allt från gruva till skog.   

Tillsammans med Umeå kommun, Umeå Science Park, Umeå universitet och Uminova innovation bjuder vi in till en Teknikfrukost om optisk mätteknik.

Åsa Almström från Adopticum kommer och berättar om den
innovationsmiljö Adopticum byggt upp. Verksamheten har nu unika möjligheter att kostnadsfritt bistå små och medel stora bolag i arbetet att utveckla nya och innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik.

Adopticum har de senaste åren bistått några av de snabbast växande innovationsbolagen i Västerbotten och Norrbotten med kompetens inom området.

Grönsaksfabriken, som är ett företag som har ett nära samarbete med Adopticum, kommer också att delta och berätta om hur optiska mätmetoder kan användas i deras verksamhet.

Anmäl dig här

Adopticum upphandlar extern utvärderare som ska följa strukturfondsprojektet OPTIK - Optisk Innovationskraft. 

Utvärderingsarbetet ska omfatta projektets hela arbete.

Anbudet ska vara Adopticum tillhanda 2023-05-31. För sent inkommit anbud, eller anbud inkommit på annat sätt än vad som föreskrivits i upphandlingsdokumentet, kommer inte att prövas. 
 

North Sweden Cleantech håller den 27/4 Cleantech Meetup i Skellefteå, en eftermiddag där vi lyssnar till intressanta diskussioner
kring bland annat vätgas. Detta varvas med företagspresentationer,
mingel och möjligheter att skapa nya kontakter.

Adopticum kommer finnas med och berätta om vilka möjligheter vårt projekt OPTIK ger regionens små och medelstora bolag. Inte missa!

Mer info och anmälan
 

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Passa på att söka en Automationscheck från Tillväxtverket och få upp till 75% av kostnaden finansierad.

Kan nyttjas till exempelvis:
- Förbereda en investering i automation

- Förbättra er beställarkompetens av framtidssäkrade automationslösningar

- Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik

- Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling

- Vidareutbilda personal för omställning till automation.

Mer på Tillväxtverkets webbsida.
 

Stiftelsen Adopticum i Skellefteå startar nu projektet Optisk Innovationskraft, OPTIK, tillsammans med LTU Business. Projektet ger små och medelstora företag i hela Norrbotten och Västerbotten möjlighet till stöd för att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. På så sätt ska projektet understödja den gröna omställningen samt ett mer jämlikt och jämställt företagande.

Optisk mätteknik har blivit en del av vår vardag och de flesta av oss använder tekniken dagligen utan att reflektera över det. Vi låser upp mobilen genom att titta på den, vi självskannar varor i livsmedelsbutiken eller loggar in på banken med hjälp av en QR-kod. På samma sätt som tekniken underlättar vår vardag skapar den stora möjligheter för regionens företag.

"I projektet kommer vi att lägga fokus på att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik. Genom att nyttja optisk mätteknik kan företagen exempelvis realisera lösningar där minskad miljöbelastning och ekonomisk vinning går hand i hand. Potentialen för innovation som bidrar i den pågående omställning är mycket stor i de flesta branscher, från skönhetsbranschen till skogen och gruvan" - säger Maria Strand, vVD på Stiftelsen Adopticum.

Små och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten kan vända sig till projektet och få stöd med att utreda de tekniska förutsättningarna för en innovativ idé. Adopticum har bedrivit denna typ av projekt tidigare och har goda erfarenheter.

”Det är tydligt att de lösningar som utvecklas i regionen har en stor potential och når en internationell marknad. Exempelvis har tre av de bolag vi tidigare arbetat med tagit in riskkapital i syfte att påskynda utveckling, marknadsarbetet och internationell lansering. Ambitionen är att OPTIK ska bidra till att fler internationellt gångbara lösningar utvecklas i vårt närområde” – säger Kenth Johansson, VD på Adopticum.

Projektet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna efter kuststräckan i Norrbotten och Västerbotten, regionerna och privat näringsliv. Det fortlöper under tre år från och med 2023.

Hur kan Adopticum bidra till att skapa en plattform som tillfredsställer ditt företags behov inom optisk mätteknik? Det är en fråga som vi vill ha din hjälp att besvara!

Vi använder begreppet optisk mätteknik som samlingsnamn för områden som exempelvis visionsystem, bildbehandling, optisk sensorteknik, computer vision och machine vision. Optisk mätteknik har stor potential att bidra till konkurrenskraftiga lösningar som adresserar några av vår tids stora utmaningar genom effektivisering, resursbesparing och bättre resursnyttjande.

Vi har fått finansiering från Kempestiftelsen för att etablera något vi kallar för en Projektplattform. Den ska senare få ett mer tilltalande namn, men för närvarande får vi nöja oss med Projektplattformen.

Men hur ska den utformas och vad ska den innehålla och vad ska den erbjuda för att vara intressant för er?

Delta i vår enkät genom att följa länken nedan.
 
https://forms.office.com/e/3v0DC9BASs

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv