2021

Efter ett spännande 2021 så tar vi på Adopticum nu lite jullov, men vi är tillbaks redan i mellandagarna! 

Om ditt nyårslöfte inför 2022 är att du ska utveckla en produkt eller tjänst baserat på optisk mätteknik? Hör av dig så hjälper vi dig!

Tills dess önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt År!

RIO

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
Adopticum bedriver sedan december 2018 strukturfondsprojektet RIO. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.
 
För att underlätta för regionens företag att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik erbjuder projektet förstudie- och prototypprojekt. Adopticum går in med kostnadsfria timmar i projekten för att tillsammans med företagen undersöka de tekniska möjligheterna och börja ta de första stegen mot en prototyp och i förlängningen en färdig produkt eller tjänst.
 
Förstudie- och prototypprojekt
Förra veckan godkände styrgruppen det 10:e förstudieprojektet inom ramen för strukturfondsprojektet RIO. Det är det Skellefteåbaserade företaget ROCKMA som söker stöd för att undersöka möjligheterna att positionera borriggar med hjälp av optisk mätteknik.

I underjordsgruvor och vid exempelvis tunnelbyggen för vägar och tågbanor används borriggar för att borra och spränga nya tunnlar. För att säkerställa att borrhålens och sprängladdningarnas placering krävs att borriggarnas position i fastställs relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Positionering av riggar görs idag manuellt och är ett mycket kunskaps- och tidskrävande arbete som medför produktionsuppehåll då riggen inte kan arbeta under den tid som positioneringen pågår. 

ROCKMA erbjuder redan idag en lösning att positionera en borriggs bommar eller ”armar” i förhållande till riggen. Lösningen kräver dock att själva riggen har en fastställd position i relation till projekt- eller globala koordinater i den tunnel eller underjordsgruva där den befinner sig.
Genom att kunna erbjuda sina kunder en lösning för att både positionsbestämda borriggen och bommarna skulle de kunna erbjuda komplett positioneringssystem och möta kundernas behov av en automatiserad samt tids- och kostnadsbesparande lösning.

En spännande lösning som vi ser fram emot att undersöka tillsammans med dem.
 
Godkända förstudieprojekt

 • Boröpannan
 • Nordmark & Nordmark
 • Online Marina
 • Photon Sports
 • Unline
 • ROCKMA
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt


Prototypprojekt
Styrgruppen godkände även det 6:e prototypprojektet. Det är det Luleåbaserade företaget Snyggink Estetic som söker stöd för att ta fram ett ergonomiskt arbetsredskap som förhindrar nackskador.

Inom en mängd branscher finns utövare vars arbeten kräver att de sitter i en arbetsställning som kan ge upphov till permanenta nackskador. Exempelvis sitter hudterapeuter böjda över sina kunder stora delar av arbetsdagen vilket allt för ofta leder till skador. Målet med projektet är att utveckla ett arbetsredskap som möjliggör att de kan sitta upprätt eller stå och jobba och titta rakt fram med huvudet i linje med ryggraden medan de utför sina arbetsuppgifter.

 Godkända prototypprojekt

 • Photon Sports
 • Unline
 • Smartplanes
 • Snyggink Estetic
 • Storfors Plåt
 • Xore

Den 10 december arrangerade Adopticum tillsammans med Region Västerbotten och AI Sweden ett event kring optisk mätteknik och AI. Ett välbesökt event med deltagare både på plats på TGN i Skellefteå och digitalt.

Eventet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Optiska mätsystem generera ofta stora datamängder och det finns stor potential att applicera AI på dessa som del i utvecklingen av en lösning. Att öka innovationstakten inom AI-tillämpningar är viktigt för den regionala konkurrenskraften, projektet ska därför arbeta speciellt för att höja kunskapenom AI samt identifiera lösningar hos SMF där optisk mätteknik och AI lämpar sig väl att använda i den specifika lösningen.

Under eventet berättade Thomas Kvist, som arbetar med projektet RegAI på Region Västerbotten, om vad AI är och vad en bör tänka på innan en börjar arbeta med tekniken. Mycket matnyttigt för de företag som ser AI som nästa steg i utvecklingen. 

Jörgen Olofsson, som arbetar som Chief Innovation Officer på COS Systems, gav oss efter det en introduktion till bildanalys med hjälp av neurala nätverk. De som deltog vid eventet fick en spännande uppgift av Jörgen att titta på under julen, ni hittar den här.

Om ni har funderingar kring hur AI skulle kunna appliceras hos er tveka inte att höra av er till oss på Adopticum, RegAI eller AI Sweden.
 
Tack alla som deltog!

Denna film ha producerats som del i Interregprojektet OMIS som riktar sig till aktörer som arbetar i den skogliga värdekedjan. Men det är lika aktuell oavsätt vilken bransch du är verksam inom.

Adopticums tekniska expert Greger Burman berättar mer om optisk mätteknik och Vasa Universitets Ilona Söchting om satellitdata.

I veckan har vi haft nöjet att delta vid två jämställdhetsevent; Jämställdhet, makt och möjligheter! som arrangerades av Länsstyrelsen och Jämställdhetskultur som konkurrensfördel som arrangerades av projektet Gender Contact Point. Två välarrangerade förmiddagar fulla av inspiration!
 
På Adopticum har vi jämställdhet högt på agendan och vi strävar alltid efter att integrera dessa aspekter i alla våra projekt. Vi ser att affärsnyttan på de lösningar som utvecklas blir mycket större när andra aspekter än bara de tekniska inkluderas i utvecklingsprocessen. Det kan ibland vara svårt att arbeta med dessa frågor i korta tekniskt fokuserade projekt, men vi har fått väldigt bra feedback från de företag som vi arbetat med. Företagen ser positivt på att vi är pådrivande när det gälle att inkludera jämställdhetsaspekter i utvecklingsarbetet.
 
”Deras påminnelser har varit positiva, vi tvingas tänka konkret.”
 
Vi är väldigt stolta över att vårt jämställdhetsarbete tillsammans med regionens företag har resulterat i konkreta förändringar ute hos företagen. Både i form av medvetna tester av nya produkter och tjänster och jämställda referensgrupper och styrelser. Genom att arbeta strukturerat med dessa frågor har vi inte bara kunnat förändra vår egen organisation och arbetssätt utan även fått vara med och påverka företag runt omkring oss.
 
För oss är det inte en fråga om vi ska arbeta med dessa frågor tillsammans med våra kunder utan hur.

Den 10/12 kl 10.00-12.00 arrangerar Adopticum tillsammans med AI Sweden och Region Västerbotten en föreläsning om AI och optisk mätteknik/bildanalys.
 
Det kommer att gå delta både via webben eller på plats på The Great Northern i Skellefteå.
 
Anmäl dig på https://simplesignup.se/event/186145

Mer info om eventet finner du nedan.

Foto: Niclas Tidström, IUC Norr
Foto: Niclas Tidström, IUC Norr

Den 18 oktober arrangerade Adopticum ett Teknikforum hos Boliden Rönnskär i Skellefteå.

Boliden stod som värd för dagen och välkomnade de inbjudna företagen ABB Process Industries, BI Nordic, Data Ductus, Optimation Advanced Measurements, PASKE, ProcessIT och Swerim. 

Teknikforumet är en del av en serie event som genomförs  hos processindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

Teknikforumet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik och RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 
 
Inför dagen hade Boliden identifierat ett antal produktionsavsnitt där de vill se förbättringar och effektiviseringar. Målet med dagen var att tillsammans med de inbjudna företagen hitta lösningar på de förbättringsområden som identifierats.  

Personal från Boliden anordnade en rundvandring i produktion för att visa på de avsnitt där de ser möjlighet för installationer baserade på optisk mätteknik. Efter rundvandringen samlades alla parter för ett idégenererade forum där ett antal konkreta applikationsområden identifierades. Boliden och de deltagande företagen kommer att ha fortsatt kontakt och arbeta för att driva dessa lösningar vidare. 

Teknikforum ger större behovsägare och företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik möjlighet att mötas för att tillsammans hitta lösningar på de faktiska behov som finns inom industrin.

De företag som deltar har sedan möjlighet att söka stöd inom ramen för KOM och RIO i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de lösningar som identifierats under dagen. Läs mer om detta här.

Stiftelsen Adopticum har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2022.​​​ Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och hylla goda insatser och exempel. 
 
Adopticum arbetar strukturerat med jämställdhet, både internt och i externa projekt tillsammans med regionens bolag.  
 
Verksamheten arbetar för att höja näringslivets insikt inom teknikområdet optisk mätteknik och medverka till innovation och kompetensutveckling. Syftet är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv där regionens bolag ska kunna dra nytta av optisk mätteknik för att stärka sin egen position på marknaden.

För att nå dit ser Adopticum jämställdhet som en viktig del. För att regionens bolag ska kunna fortsätta utvecklas, bedriva ett lyckosamt innovationsarbete och fortsätta locka kompetenta medarbetare.  
 
I den bransch Adopticum är verksam är den kvantitativa jämställdheten långt bort, vilket gör det än viktigare att börja med det kvalitativa jämställdhetsarbetet och gör det till en integrerad del av den dagliga verksamheten.  
  
I de innovationsprojekt Adopticum bedriver är ambitionen att utvecklingsresurserna ska fördelas lika mellan små- och medelstora företag som ägs och drivs av kvinnor och av män.

Detta kan anses vara ett ambitiöst mål då endast 30 procent av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och nästan 70 procent av dem inte har någon anställd, vilket kan göra det svårt att bedriva större utvecklingsprojekt. Detta till trots, är det ändå viktigt att eftersträva en jämn fördelning av resurserna. 
 
Ett strukturerat arbete med jämställdhetsfrågor och ett aktivt arbete för att identifiera företag som ägs och drivs av kvinnor har lett fram till att 65 procent av utvecklingsresurserna i Adopticums strukturfondsprojekt RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, går till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor. Något verksamheten är väldigt stolt över. 

Läs mer om Jämställdhetspriset här.


Boliden bjuder tillsammans med projektet KOM in till en gemensam workshop och idéverkstad om hur optisk mätteknik och digitalisering kan bidra till en ökad materialföljning.

Boliden Rönnskär, tillsammans med övrig industri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global
marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och
produktionsflödet.

Under dagen kommer berörd personal från Boliden att berätta och visa var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar för inbjuda aktörer. Syftet med dagen är att ge regionala aktörer möjlighet att på ett informellt och enkelt sätt bidra med konkreta råd, tips och idéer.

Dagen i sig är inget säljmöte utan ett idégenererande forum. Boliden får en möjlighet att möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. Företagen får möjlighet att träffa berörda chefer och personal vid Boliden och få insikt i de utmaningar som de identifierat och prioriterat.

Från projektets sida är målet med dagen att finna lösningar för ett antal av Bolidens utpekade förbättringsområden. Innan dagens slut ska vi ha har
identifierat ett antal konkreta applikationsområden att jobba vidare med. Ansvariga personer och företag ska ha etablerat kontakt för att jobba vidare med detaljerna och vägen vidare för respektive applikation.

Inom projektet KOM finns det sedan möjlighet för deltagande företag att söka stöd i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de
lösningar som identifierats under dagen. 

Teknikforum hos Boliden är en del av ett antal liknande Teknikforum-dagar som genomförts och fortsätter genomföras hos industriföretag.

Vi ser framemot en dag fylld med kreativa och tekniska samtal om hur förutsättningarna inom regionens
industri kan förbättras med ny teknik.

I april drar Adopticum tillsammans med Skogstekniska Klustret och Vasa universitet igång en satsning i syfte att kartlägga hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan. I detta ingår dels att utforska konkreta tillämpningar och dels att skapa en överblick över vilka aktörer som kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet.

Det finns hos många bolag ett behov av att accelerera sin digitaliseringsresa och hitta nya sätt att använda teknik som kan understödja denna process. Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår.

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Photon Sports, med tidigare Adopticum-kollegan Jonas Sjöberg som grundare och VD, tar in 8,5 MSEK och satsar på en skandinavisk lansering.

Bolaget utvecklar en produkt med vilken snabbhet, reaktionstid, riktningsförändringar, spänst och explosivitet kan mätas. Initialt är målgruppen fotbollsklubbar med dess ledare och spelare.

I maj 2020 blev Photon Sports en del av inkubatorn Unboxx och Hanna Marklund engagerades som styrelseledamot i verksamheten. Hennes roll var varit bland annat att bidra med kunskap om hur fotbollsspelare och tränare resonerar och bidra i produktutvecklingen. Hon har också kunnat nyttja sitt breda nätverk för att få feedback på produkten.

Adopticum har också bistått Jonas med utvecklingsprojekt och kompetens bland annat inom ramen för strukturfondsprojektet RIO.

"Det vi har hjälpt Jonas med är framförallt att ta ytterligare ett steg i Photon Sports teknikutveckling mot en färdig prototyp. Det har vi gjort genom att erbjuda Jonas kostnadsfri produktutveckling inom optisk mätteknik." berättar Åsa Almström, projektledare på Adopticum.

Mer om produkten och hur Skellefteås innovationssystem och Adopticum varit behjälpliga kan du se i filmen nedan.

​​​​​​​

Att kunna verifiera mått på inkommande material är viktigt för verksamheter inom en mängd olika branscher för att säkerställa att vidare bearbetning är möjlig. Det kan röra sig om kontroll av absoluta mått men också form, dimensioner, ytavvikelser och likande.

Adopticum har i sin dialog med regionens företag sett att många verksamheter idag saknar ett billigt och lättanvänt system för ankomstkontroll av material.

Adopticum har därför startat ett projekt med syfte att kartlägga hur behovsbilden ser ut och syftet är att tillsammans med regionens bolag kunna utveckla en lösning.

Har ert företag behov av att verifiera kvaliteten på inkommande material? Hör av er till oss på Adopticum så kan ni delta i kravställningen av ett sådant system.

Projektet finansieras av ProcessIT Innovations, en centrumbildning beläget på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. ProcessIT fungerar som ett samverkanscentrum för forskning och innovation i norra Sverige och arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

NY TEKNIK/AUTOMATIONSNÄSTET. Vilka möjligheter uppstår när vi utrustar våra maskiner med förmågan att se och känna via vision-system och sensorer? Automationsnästets expert svarar på frågorna.

Denna gång deltar Jonas Lindgarde, product sales manager, Monitoring & Vision, på IFM Electronic, Maria Strand, vice vd på Adopticum och Klas Bengtsson, senior account manager Vision & ID på Recab.
 
Kan du ge några exempel på olika teknologier inom vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Några exempel är olika 3d-baserade tekniker och då till exempel time of flight (ToF), strukturerat ljus, lidar, stereokamera och laserscanner för att nämna några.

Maria Strand: Lidar är ett område där det händer mycket både med avseende på teknik och pris. När kostnaden för sensorerna sjunker öppnar det upp för fler typer av tillämpningar. Men jag vill speciellt lyfta fram mobiltelefoner och surfplattor och deras inbyggda sensorer, både färgkameran och andra sensorer som exempelvis Time-of-Flight. Vi har de senaste åren fått allt fler förfrågningar om mättekniska system baserad just på mobila plattformar, givetvis från industrin men också från andra typer av branscher.

Klas Bengtsson: När det gäller sensorer är närvarokontroll det vanligaste, dvs se att produkten är på rätt plats. För detta används en rad olika varianter av sensorer. Dom vanligaste teknikerna är ultraljud, ljus (fotoceller) och laser. För mätning finns en uppsjö av tekniker men mycket bygger på laser, kontaktsensorer och kamerateknik. Vision är allt från enkla vision-sensorer som ger enkla ja/nej resultat till avancerade PC baserade system som kan göra flera olika saker med samma system.
 
Hur kan vision-system, givare och sensorer skapa värde när industrin digitaliseras?

Jonas Lindgarde: En normal orsak till ett vision system är oftast att ersätta en person i ett monotont och repeterbart förfarande, framförallt i produktsortering och kvalitetsinspektioner men även för robotplockning och nivåapplikationer. Vision-system medför en stabil kontinuitet i den uppgift som skall genomföras. Detta är inget nytt i sig, men det man kan se som en kommande stor del för vision och givare är mer frekvent användning av AI-funktioner och även mer avancerade sådana tillsammans med maskininlärning.

Maria Strand: Vision-system är ofta en självklar del när processavsnitt automatiseras, men det finns ett stort värde i att mäta på fler ställen i produktionen i syfte att kunna upptäcka avvikelser tidigt, optimera produktionen och att verifiera kvalitet. Detta gäller i allt från mottagning av insatsråvara till färdigbearbetad produkt. Det finns ofta mycket att göra som egentligen inte är kräver speciellt avancerad teknik, men där tillämpningen kan vara anpassad vilket medför höga krav på implementationen.

Klas Bengtsson: I och med digitalisering och automatisering behövs mycket information för att kunna fatta rätt beslut. Där kan sensorer och kameror vara en ovärderlig hjälp att få fatt på denna information. Man får helt enkelt bättre koll på sin produktion och kan då minimera stillestånd. Man ökar också kvaliteten på det man producerar/kontrollerar då alla produkter synas på samma sätt.
 
Vad vill du ge för råd till ett företag står inför att investera i att utrusta sin tillverkning med smarta vision-system och sensorer?

Jonas Lindgarde: Gör utförliga analyser innan kring vad som är syftet och målet med vision-systemet. Oftast används väldigt dyra system för en enkel uppgift vilket fördyrar och gör systemet onödigt komplext. Om möjlighet finns, är det rekommenderbart att ha en viss kunskap ”in house” inom området.  

Maria Strand: Gör en ordentlig förstudie tillsammans med leverantören. Vår erfarenhet är att både leverantören och verksamheten lär sig mycket om den tilltänkta lösningen och upparbetar en gemensam förståelse och ett gemensamt sätt att beskriva uppdraget. Samla sedan resultatet i en kravställning där ni försöker inrymma alla viktiga aspekter och krav. Bedriv projektet agilt. Ni kommer att upptäcka under projektets gång att prioriteringarna förändras. Ett agilt arbetssätt hanterar detta på ett bra sätt.

Klas Bengtsson: Börja med att noga specificera vad ni vill kontrollera. När det gäller vision är det bra att börja med något mindre projekt för att få kunskap och erfarenhet om vad som krävs för en bra lösning. Att välja rätt system och lösning till rätt applikation kräver erfarenhet och kunskap och det är lätt att göra fel om man är ovan. Vi är självklart gärna ett stöd i denna process.
 
Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Se artikeln i sin helhet här.
 

Stiftelsen Adopticum har beviljats medel från Carl Wikströms stiftelse för att driva projektet AI för optiska mätsystem. Carl Wikströms stiftelse är en allmännyttig stiftelse med huvudsyfte att stödja vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv.
 
Projektet har sin bakgrund i det arbete Adopticum bedriver för att stärka regionens näringsliv inom teknikområdet optisk mätteknik. Det finns stor potential i att kombinera artificiell intelligens och optisk mätteknik i samma lösning. Men relativt få företag nyttjar tekniken fullt ut. 
 

Det finns stora synergier mellan optisk mätteknik och AI. Optisk mätteknik stärker AI-området genom att underlätta den mödosamma processen med datainsamling. AI har i sin tur stora möjligheter för att bidra till ännu mer intelligenta optiska mätsystem” – säger Åsa Almström teknisk projektledare på Adopticum. 

Under projektet kommer Adopticum att arbeta tillsammans med företag som idag har lösningar baserade på optisk mätteknik och undersöka hur dessa skulle kunna vidareutvecklas genom att använda AI.  

De flesta av oss använder dagligen olika typer av AI-baserade tjänster utan att vi tänker på det. Det kan handla om att använda Googles sökmotor eller lyssna på musik som rekommenderats av Spotify.

Enligt en rapport framtagen av Ledarna, AI bortom Hypen, är AI-mognaden hos svenska företag lägre än vad man tidigare trott, även om AI i många fall används i vardagen. Färre än var femte chef uppger att AI implementerats och används på deras arbetsplats trots att de ser att AI-lösningar skulle medföra både produktivitetsvinster och besparingar. Detta vill Adopticum bidra till att förändra. 

 “Vi har de senaste 6 åren bedrivit EU-projekt med regional medfinansiering från kommuner, regioner och privata bolag. Dessa har fokuserat på att höja insikten om möjligheterna med optisk mätteknik och att tillsammans med företag utveckla nya och innovativa lösningar.

Projekten har gått jättebra och rönt stor uppmärksamhet även utanför vår region. Att nu få möjlighet att titta på hur AI kan nyttjas tillsammans med optisk mätteknik känns som ett naturligt nästa steg
” - avslutar Åsa Almström.  

Kommande event

Senaste nyheter

Arkiv