Vilken typ av stöd kan RIO erbjuda?

RIO kan erbjuda små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten  stöd i form av resurser som tittar närmare på en specifik mätutmaning. 

Inom ramen för projektet har regionens företag möjlighet att få stöd i form av utveckligstid i två steg:
 

Förstudieprojekt

Förstudieprojekt syftar till att se om det går att lösa företagets reella behov med hjälp av optisk mätteknik och få en första indikation om vad det skulle innebära i form av arbete och utvecklingskostnad. Aktiviteterna i förstudieprojeket anpassas för att möta idén där den är i utvecklingsfasen för att ta reda på vad som krävs för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet.
 

Prototypprojekt

Prototypprojekt har som syfte att vara nästa steg i utvecklingen av en färdig produkt, tjänst eller processförbättring.  Frågorna som lyfts ovan ska ha besvarats, antingen genom ett förstudieprojekt eller på annat sätt. Projektet läger stor vikt vid att det i prototypprojekten finns en tydlig återkoppling från den tänkta marknaden.
 
En projektkonstellation som består både av kravställare och produktägare bedöms ha större förutsättningar till ett lyckat delprojekt. För företag som har en produktidé men saknar dialog med en problemägare kan RIO vara delaktig i att arbeta upp denna dialog. Kontakta i så fall oss så hjälper vi till.

Delprojekten ska vara av strategisk betydelse för företagets utveckling och tillväxt, och även i förlängningen ge stärkt marknadsställning inom området.

Ett önskemål är att den produkt eller tjänst företaget har för avsikt att utveckla har exportpotential och att företaget har för avsikt att ta tillvara denna potential.

Delprojekt kan sökas löpande under projekttiden. Dock måste alla delprojekt vara slutredovisade innan 2021-08-31.
 

Vem kan söka stöd?

Företag i Norrbotten och Västerbotten med mindre än 250 anställda på koncernnivå. Bolaget får således inte ingå i en koncern där totala antalet anställda överskrider 250 personer.

Stödet är av så kallad de minimiskaraktär. Detta innebär att sökande företag endast kan få stöd upp till ett sammanräknat värde av maximalt 200 000 € under tre beskattningsår.  I detta belopp inbegrips allt stöd företaget mottagit som är av de minimiskaraktär. 
 

Omfattning på delprojekt

Omfattningen på ett Förstudieprojekt kan vara upp till 120 timmar och ett Prototypprojekt upp till 300 timmar.

Omfattningen kan vara något mindre eller något större beroende på hur behovet ser ut.

Kontakta gärna oss om du har frågor runt detta. 

KONTAKT

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
E-mail: maria.strand(at)adopticum.se