DIIF - Digital Innovation In the Forest value chain

DIIF, som står för Digital Innovation In the Forest value chain, är ett Interreg Aurora-projekt som Adopticum bedriver tillsammans med Skogstekniska klustret och Centria. Projektet syftar till att bidra till en ökad spårbarhet i den skogliga värdekedjan.

DIIF's främsta mål är att göra det möjligt för små och medelstora företag att förbli konkurrenskraftiga och övergå till grönare metoder. Genom digitala innovationer leder små och medelstora företag den gröna omställningen och främjar en hållbar skogsbaserad industri. Projektet fungerar som en katalysator och hjälper små och medelstora företag att utveckla och genomföra innovativa lösningar samtidigt som det främjar samarbete och kunskapsutbyte.

Huvudsyftet med detta projekt är att öka digitaliseringen av den skogliga värdekedjan genom att utveckla en spårningsteknik som gör det möjligt att märka och spåra information från skog till slutprodukt. Projektet vill även utveckla en plattform där skogens värdekedja knyts samman, från skog till sågverk och produkter. I projektet kommer vi att jobba för att främja innovationer genom att utveckla och skapa prototyper av konceptuella och integrerade lösningar genom testbäddsverksamhet i samarbete med forskning, små och medelstora företag, start-up företag och skogsföretag.
 
DIIF-projektet är ett initiativ som integrerar digital teknik och automatisering inom träindustrins värdekedja. Genom att göra det möjligt för små och medelstora företag att ta till sig digitaliseringen, öka effektiviteten och främja hållbarhet, positionerar projektet Aurora-programområdet som en föregångare inom den gröna ekonomin.

Genom samarbete, innovation och införande av avancerade digitala lösningar banar projektet väg för en miljömedveten träindustri som främjar ekonomisk tillväxt samtidigt som naturresurser bevaras för framtida generationer.