Timmerbordsinspektion


Kåge Såg, strax norr om Skellefteå, ägs av Norra Skogsägarna. Sågen, som har en årsproduktion på cirka 220 000 kubikmeter sågad vara, är specialiserad på produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet.
Kapacitet, flöde och minimala driftstopp är väsentligt för ett sågverks ekonomi. Driftstopp kostar idag stora pengar och sågverken försöker därför minska driftsstörningarna för att kunna öka produktiviteten.
 
En stor orsak till driftstörning, som Kåge Såg identifierat, beror på felaktig fördelning av timmer på timmerbordet som transporterar varan till sågen. Timret transporteras till timmerbordet med fordon där föraren då och då lastar på ytterligare timmerstockar på timmerbordet. Idag finns inget automatiskt system på plats som kan meddela föraren när det är lämpligt att fylla på mer timmer, vilket innebär att volymen material på timmerbordet ibland är för stor eller för liten. Med en för stor volym timmer på timmerbordet ökar risken för bröt, d.v.s. att timret hamnar i oordning och stoppar upp flödet. Det får inte heller ta slut timmer på timmerbordet. Det är även viktigt att fördelningen av timret över timmerbordet är jämn.
 
Adopticum har under våren 2015 genomfört ett förstudieprojekt hos Kåge Såg med syftet att hitta en lämplig metod för att kontinuerligt mäta mängden befintligt timmer på timmerbordet. Detta för att minska driftsstopp genom att kunna larma då upplaget på timmerbordet bör justeras innan det ställer till problem längre fram i processen. Under projektet utförde Adopticum testmätningar hos Kåge Såg, där timmerbordet övervakades under drift, för att utvärdera potentialen att använda modern, relativt billig optisk sensorteknik för att mäta mängden timmer på bordet.

Projektresultaten visade på att det idag finns kommersiellt tillgänglig sensorteknik som lämpar sig för att utveckla ett mätsystem som automatiserar utvärderingen av mängden timmer på timmerbordet.

Tekniken visade sig vara mogen både när det gäller mätnoggrannhet och robusthet gällande den omgivande miljön. Tekniken möjliggör dessutom för kommunikation med övriga system hos Kåge Såg och möjliggör datainsamling och dokumentation över tid gällande mängden timmer som transporteras över timmerbordet.