Photon Sports arbetar med att erbjuda ny mätteknik för idrottare. För att göra detta använder bolaget sig av 3D-kamerateknik på ett innovativt sätt. Teknikutvecklingen med avseende på 3D-sensorer går väldigt snabbt. Bolaget har unika krav vad gäller hårdvara och anpassning av denna. I kombination med den snabba teknikutvecklingen öppnar detta upp nya möjligheter inom ett antal områden. Därför är det önskvärt att skanna marknaden efter nya 3D-kameror som kan nyttjas som en del av vår tekniska lösning framgent.

Förstudieprojekt

Förstudiens syfte är att utifrån bolagets unika kravbild undersöka marknaden för 3D-sensorer/3D-kameror. Målet är att ge en heltäckande bild av tillgängliga sensorer. Denna kunskap kan Photon Sports sedan nyttiggöra sig på olika sätt. Dels genom att, om möjligt, nyttja en sensor med högre prestanda för att utveckla en premiumversion av nuvarande produkt. Dels genom att, om möjligt, hitta en kamera som ger mättekniska fördelar gentemot befintlig kamera för att kunna erbjuda en ännu bättre teknik och behålla det försprång vi har gentemot konkurrerande lösningar. Den information projektet resulterar i har också potential att hitta alternativa leverantörer som lever upp till bolagets kravbild och därigenom kan nyttjas som leverantör.