REGIONAL INNOVATION GENOM OPTISK MÄTTEKNIK

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik.

Detta görs inom ramarna för ett strukturfondsprojekt där Tillväxtverket står för hälften av projektbudgen och offentliga och privata medfinansiärer för den andra hälften. 

RIO är ett samverkansprojekt mellan Adopticum och IUC Norr. Adopticum är projektägare och ansvarar för projektets genomförande och till vår hjälp har vi IUC Norr som är vår samverkanspart.

Projektet löper från 1 december 2018 till 31 december och den totala budgeten är just över 8 MSEK.

Bakgrund till projektet 
Adopticum har bedrivit strukturfondsprojektet OMIN - Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv under 2016 - 2018. Målet med projektet har varit att öka kunskapen om optisk mätteknik i regionen samt hjälpa små och medelstora förtetag att nå ut på marknaden med nya innovativa produkter baserade på optisk mätteknik. 

OMIN visade goda resultat och åtta företag fick hjälp att ta de första stegen mot en färdig prototyp, och i förlängningen en färdig produkt eller tjänst. Bredden på företagen som sökt delprojekt är större än vi förväntat oss och visar på många branscher tydligt ser potentialen i optisk mätteknik. 

Även på Europanivå ser man potentialen i tekniken och EU-kommissionen har fastslagit att det är är en nyckelteknologi (KET) inom vilken potentialen för innovation och nya armbetstillfällen är väldigt hög. 

Trots detta är innovationskraften inom teknikområdet låg hos regionens bolag.

Projektets målgrupp
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inom alla olika branscher.
 

Bolag kommer att få möjlighet att utvärdera och realisera sin idéer baserade på optisk mätteknik. Företagen äger projektets resultat och kan utifrån detta utveckla nya, innovativa produkter och tjänster. 

KONTAKT

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se 

medfinansiärer

HORISONTELLA KRITERIER

Vi på Adopticum är övertygade om att en produkt eller tjänst blir mer kunkurrenskraftig om hänsyn tas till andra aspekter än bara de tekniska. Därför arbetar vi på ett medvetet och strukturerat sätt med det som kallas de horisontella kriterierna. 

  • Jämställdhet
  • Lika möjligheter och icke-diskriminering
  • Bättre miljö

Genom att använda de tre horisontella kriterierna som verktyg i projektet kan vi öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

Nedan ges en kortfattad sammanställdning av hur de horisontella kriterinerna kommer att beaktas under projektets gång. För mer information om detta, vänligen kontakta projektledaren.

Bättre miljö
Projektet har stor potential att bidra till en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv:

Optisk mätteknik används inom industrin till att optimera olika processer i syfte att minska åtgång av råmaterial och energi. Inom hälso- och sjukvården är teknikområdet ett måste för att kunna utveckla distansöverbryggande lösningar som bland annat minskar resandet mellan olika hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Då projektet uttryckligen kommer att uppmuntra denna typ av lösning kommer än fler innovativa produkter att utvecklas.

Vi ska arbeta för att sätta uppmärksamhet på frågan och ständigt värdera de lösningar som presenteras utifrån ett miljöperspektiv för att hålla en medvetenhet kring de val som görs.

Jämställdhet, lika möjligheter och  icke-diskriminering
Arbetet med jämställdhet och mångfald har integrerats i projektets alla aktiviteter för att få effekt störst effekt. 

I de delprojekt som kommer att bedrivas ska personer av olika kön med olika kompetenser och erfarenheter engageras. Detta innebär att vi kommer att arbeta för att engagera både kvinnor och män och ambitionen är att nå en så jämn fördelning som möjligt. Både inom de delprojekt som får finansiering men också mellan de olika delprojekten.
 
Vid bedömning av affärsnyttan av en specifik produkt eller tjänst ska en målgruppsanalys genomföras. I detta arbete är det centralt att också jämställdhetsaspekten beaktas, så att vi får projekt som bidrar till lösningar på problem som i samma utsträckning är relevanta för kvinnor som för män.