optisk innovationskraft

OPTIK, Optisk Innovationskraft, har som mål att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Detta görs inom ramarna för ett strukturfondsprojekt som finansieras av Tillväxtverket och offentliga och privata medfinansiärer

OPTIK är ett samverkansprojekt mellan Adopticum och LTU Business. Adopticum är projektägare och ansvarar för projektets genomförande och till vår hjälp har vi LTU Business som vår samverkanspart.

Projektet löper från 1 januari 2023 till 30 april 2026 och har en budget på lite dryft 10 MSEK.

Projektets målgrupp
Projektets målgrupp är mikro, små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inom alla branscher.

Vi ser att det finns potential för lösningar som omfattar optisk mätteknik i alla branscher, från gruvindustrin till skönhetsbranschen. 

För oss är det är viktigt att alla oavsett tekniskt kunnande ges samma förutsättningar att utvärdera sin idé. Det krävs därmed ingen  teknisk förförståelse för att engarera sig i projektet.

De bolag som vi arbetar tillsammans med äger allt resultat ur projekten och kan bära det vidare ut på marknad i form av nya, innovativa produkter och tjänster eller processförbättringar.

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer

Hållbarhet
OPTIK har som mål att hjälpa små och medelstora företag att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Adopticum har arbetat strukturerat med jämställhet både internt och i de projekt vi bedrivit sedan 2016. Vi har i alla innovationsprojekt som vi bedrivit under den tiden haft mätbara jämställdhetsmål, vi kallar dem 50/50/50. Det innebär att;

Hälften av företagen som vi arbetar med i förstudie- och prototoypprojekt ska ägas helt eller delvis av kvinnor


Hälften av utvecklingsresurserna i förstudie- och prototoypprojekten ska gå till företag som ägs helt eller delvis av kvinnor

Hälften av förstudie- och prototoypprojekten ska ha en eller flera kvinnor i projektgruppen.

Genom att arbeta strukturerat för att nå dessa mål kan vi bidra till en jämställd fördelning av innovationsresurer och främja kvinnligt driven innovation. 

Projektet har som mål att vara tillgängligt för alla i regionen oavsett geografi, bakgrund, ålder eller kön.

Optisk mätteknik är viktigt för omställningen i många branscher och för den samhällsomvandling som måste ske för att bygga ett grönare samhälle.

Teknikområdet kombinerar positiva miljöeffekter med positiva effekter ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att nyttja optisk mätteknik för en effektivare process, med minskad kassation av insatsvaror och effektivare energianvändning leder till besparingar vilket ger flera incitament att bedriva utveckling som bidrar till en grön omställning.