optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, var ett projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik!

Detta gjordes inom ramarna för ett strukturfondsprojekt där Tillväxtverket stod för hälften av projektbudgen och offentliga och privata medfinansiärer för den andra hälften. OMIN var ett samverkansprojekt mellan Adopticum och IUC Norr. Projektet löpte från 1/1 2016 – 31/12 2018 och dess totala budget var inte fullt 11 MSEK.

Adopticum var den part som ansvarar för projektets genomförande och till hjälp hade vi IUC Norr som var samverkanspart.

Bakgrund till projektet 
Den regionala industrin har lyft behovet av innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik i en undersökning genomförd av ProcessIT Innovations.

EU-kommissionen har fastslagit att detta är en nyckelteknologi (KET) som på sikt är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt i Europas ekonomi.

Trots detta är innovationskraften inom teknikområdet låg hos regionens bolag.

Projektets målgrupp
Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten inom olika branscher t ex: 
 

Verkstad Industri
Hälso-och sjukvård Industriellt byggande
Elektronik/IT Säkerhet
Energi & miljö Trä


Dessa bolag kommer att kunna ta tillvara på projektets resultat och utifrån detta utveckla nya, innovativa produkter och tjänster. Så många företag som möjligt ska få kännedom om projektet och ges möjlighet att delta.
 

Projektets styrgrupp
Projektet har samlat en styrgrupp med bred kompetens inom många områden. Styrgruppen ansvarar bland annat för att stötta projektledaren i projektgenomförandet och behandla ansökningar om delprojekt.


Styrgruppen ser ut som följer;

 • Sture Lestander, Styrgruppens ordförande, Skellefteå
 • Lena Forsberg, Utvecklingsstrateg Gymnasiekontoret, Skellefteå
 • Per Swärd, VD Smurfit Kappa Kraftliner, Piteå
 • Åsa Holmner, NUS, Glesbygdsmedicinskt centrum, Umeå
 • Mikael Gunnari, IUC Norr, Luleå
 • Susanne Rutqvist, Product Manager, SCA Obbola, Umeå

KONTAKT

Maria Strand
Project manager

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se 

Offentliga medfinansärer

Privata medfinansiärer

Skäl till projektet Innovationskraften inom optisk mätteknik är låg i regionen


 

Orsaker
 • Bristande insikt
 • Innovationsmiljö saknas
 • Nätverk saknas
Följder för SMF
 • Bygger inte nödvändig kompetens
 • Liten satsning på U&I
 • Låg grad av samverkan
 • Mindre konkurrenskraftiga och innovativa

Projektmål
Fler av regionens SMF ska ha börjat:

 1. utveckla innovativa produkter och tjänster inom optisk mätteknik
 2. satsa på att vidareutveckla sin kompetens inom området.
Delmål
 1. God förståelse för potentialen med optisk mätteknik
 2. Byggt kompetens inom optisk mätteknik
 3. Utvecklat produkter och tjänster och/eller förbättrat sina interna processer
 4. Samarbeten inom lösningar baserade på optisk mätteknik
 5. Samarbeten där de horisontella kriterierna adresseras

Övergripande mål
SMF i Norrbotten och Västerbotten ska

 1. realisera innovativa produkter och tjänster som säljs på en internationell marknad
 2. vara kända för att inneha en hög kompetens
 3. ingå i ett nätverk som ger tillgång till erfarenheter-bedriva ett innovativt arbete inom området optisk mätteknik.

ARBETSPAKET I PROJEKTET

Nedan redogörs för de 5 arbetspaket projektet är uppdelat i. Dessa kommer löpa parallellt med varandra under större delen av projektet, men kommer ha lite olika tidpunkter för uppstart och avslut.

Skapa insikt i teknikområdet
Arbetspaketet ska öka intresset & förståelse för optisk mätteknik genom att föra en dialog med företag om vilken potential tekniken kan ha för dem.

Inledningsvis kommer vi att ägna oss åt aktiviteter för att öka företagens och individers insikt i området och skapa möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra.

Vi ska visa på möjligheterna teknikområdet ger för företag som ligger i framkant, inspirera företagen och få dem att förstå att detta är ett teknikområde som erbjuder mycket stor potential till innovation, men för att tillvarata denna måste man satsa på tekniken nu och inte om några år.

Kompetensutveckling med SMF
Kompetensutvecklingsbehov kommer att kartläggas kontinuerligt under projektets gång. Syftet är att få en bild av hur behovet av kompetensutveckling inom detta specifika område ser ut och undersöka hur kompetens på bästa sätt kan byggas upp i företagen.

Kartläggningsprojekt
Kartläggning av möjligheter syftar till att som första steg se om det går att lösa ett företags reella behov med optisk mätteknik och få en första indikation om vad det skulle innebära i form av arbete och utvecklingskostnad.

Minst en av parterna Behovsägare eller Produktägare ska vara drivande i delprojektet, men idealsituationen är att bägge aktörerna är representerade.

Styrgruppen ska beakta de horisontella kriterierna när man fattar beslut kring vilja delprojekt som ska startas och göra den samlade bedömningen att det finns en kommersiell bäring i den produkt/tjänst som idén beskriver.

Implementeringsprojekt
Implementeringsprojekt ska vara nästa steg i utvecklingen mot antingen en färdig produkt, tjänst eller processförbättring. Både en produktägare och en problemägare ska finnas. En slutanvändare ska vara identifierad.
 
För att ett Implementeringsprojekt ska kunna startas ska Styrgruppen ska göra den samlade bedömningen att det finns en bevisad teknisk lösning och kommersiell bäring i den produkt/tjänst som föreslås.

Både en produktägare och en problemägare ska finnas representerade i delprojektet. Produktägaren ska tillhandahålla en genomförandeplan där man redogör för hur utvecklingen ska ske. Problemägaren ska tillhandahålla en kravspecifikation som måste mötas. Minst en slutanvändare måste vara identifierad.

Skapa bestående samarbeten

För att skapa bestående samarbeten inom teknikområdet ska ett antal workshops hållas. Olika branscher och kompetensområden har en tendens att arbeta i stuprörsliknande formationer. Det finns exempelvis inte så stort erfarenhetsutbyte hälso- och sjukvård och industrin.

Detta medför att det inte finns någon kanal för erfarenhetsutbyte mellan de bägge sektorerna och man får därför svårt att ta till sig av varandras erfarenheter. Det finns en poäng i att få till denna typ av erfarenhetsutbyte. Koncept, tjänster eller lösningar som finns i en bransch kan mycket väl gå att flytta över till en annan. Därigenom kan så kallade innovativa språng uppstå. Vi kommer i denna aktivitet arbeta med att låta olika branscher mötas under kreativa former och ta del av varandras utmaningar och möjligheter. I denna aktivitet kommer vi att belysa företagens behov av lösningar som bidrar till att de horisontella kriterierna beaktas.

HORISONTELLA KRITERIER

Det finns tre horisontella kriterier som alla ska beakta i planering, genomförande och uppföljning av projektet.

 • Bättre miljö
 • Lika möjligheter och icke-diskriminering
 • Jämställdhet


Genom att använda de tre horisontella kriterierna som verktyg i projektet kan vi öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt. Nedan ges en kortfattad sammanställdning av hur de horisontella kriterinerna kommer att beaktas under projektets gång. För mer information om detta, vänligen kontakta projektledaren.

Bättre miljö
Projektet har stor potential att bidra till en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv:

Optisk mätteknik används inom industrin till att optimera olika processer i syfte att minska åtgång av råmaterial & energi. Inom hälso- och sjukvården är teknikområdet ett måste för att kunna utveckla distansöverbryggande lösningar som bland annat minskar resandet mellan olika hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Då projektet uttryckligen kommer att uppmuntra denna typ av lösning kommer än fler innovativa produkter att utvecklas.

Vi ska arbeta för att sätta uppmärksamhet på frågan och ständigt värdera de lösningar som presenteras utifrån ett miljöperspektiv för att hålla en medvetenhet kring de val som görs.

Jämställdhet, lika möjligheter och  icke-diskriminering
Arbetet med jämställdhet och mångfald har integrerats i projektets alla aktiviteter för att få effekt störst effekt. 

I de delprojekt som kommer att bedrivas ska personer av olika kön med olika kompetenser och erfarenheter engageras. Detta innebär att vi kommer att arbeta för att engagera både kvinnor och män och ambitionen är att nå en så jämn fördelning som möjligt. Både inom de delprojekt som får finansiering men också mellan de olika delprojekten.
 
Vid bedömning av affärsnyttan av en specifik produkt eller tjänst ska en målgruppsanalys genomföras. I detta arbete är det centralt att också jämställdhetsaspekten beaktas, så att vi får projekt som bidrar till lösningar på problem som i samma utsträckning är relevanta för kvinnor som för män.