KONKURRENSKRAFT GENOM OPTISK MÄTTEKNIK

KOM kan erbjuda små och medelstora företag i Västerbotten stöd i form av resurser som arbetar med en specifik mätutmaning. 

Adopticums tekniska resurser arbetar tillsammans med företaget kring den idé som de presenterat


Inom ramen för projektet har regionens företag möjlighet att få stöd i form av utvecklingstid i två steg:
 

FÖRSTUDIEPROJEKT

Förstudieprojekt syftar till att se om det går att lösa företagets reella behov med hjälp av optisk mätteknik och få en första indikation om vad det skulle innebära i form av arbete och utvecklingskostnad.

Aktiviteterna i förstudieprojektet anpassas för att möta och idén där den är i utvecklingsfasen för att ta reda på vad som krävs för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet.
 

PROTOTYPPROJEKT

Prototypprojekt har som syfte att vara nästa steg i utvecklingen av en färdig produkt, tjänst eller processförbättring.  Frågorna som lyfts ovan ska ha besvarats, antingen genom ett förstudieprojekt eller på annat sätt. Projektet läger stor vikt vid att det i prototypprojekten finns en tydlig återkoppling från den tänkta marknaden.
 
En projektkonstellation som består både av kravställare och produktägare bedöms ha större förutsättningar till ett lyckat delprojekt. För företag som har en produktidé men saknar dialog med en problemägare kan KOM vara delaktig i att arbeta upp denna dialog. Kontakta i så fall oss så hjälper vi till.

Delprojekten ska vara av strategisk betydelse för företagets utveckling och tillväxt, och även i förlängningen ge stärkt marknadsställning inom området.

Delprojekt kan sökas löpande under projekttiden.

Alla delprojekt vara slutredovisade innan 2025-12-31.
 

vem kan söka stöd

Företag i Västerbotten med mindre än 250 anställda på koncernnivå. Bolaget får således inte ingå i en koncern där totala antalet anställda överskrider 250 personer.

Stödet är av så kallad de minimiskaraktär. Detta innebär att sökande företag endast kan få stöd upp till ett sammanräknat värde av maximalt 200 000 € under tre beskattningsår.  I detta belopp inbegrips allt stöd företaget mottagit som är av de minimiskaraktär. 
 

OMFATTNING PÅ DELPROJEKT

Omfattningen på ett Förstudieprojekt kan vara upp till 120 timmar och ett Prototypprojekt upp till 300 timmar.
 

KONTAKT

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se
 

Medfinansiärer

Carl Wikströms
Stiftelse