Konkurrenskraft genom optisk mätteknik

KOM, Konkurrenskraft genom optisk mätteknik, är ett regionalt projekt med syfte att tillsammans med små och medelstora företag i Västerbotten utveckla innovativa produkter, tjänster och processförbättringar baserat på optisk mätteknik.

Detta görs som ett regionalt projekt där Region Västerbotten står för hälften av projektbudgeten och Skellefteå kommun, Umeå kommun samt Boliden och Carl Wikströms stiftelse för den andra hälften.

Adopticum är projektägare och ansvarar för projektets genomförande. 

Projektet löper från 1 april 2021 till 31 oktober 2023.

Bakgrund till projektet
Adopticum har sedan 2016 bedrivit projekt finansierade via strukturfonderna och regional medfinansiering. Syftet är att öka kunskapen om optisk mätteknik i regionen samt hjälpa små och medelstora företag att nå ut på marknaden med nya innovativa produkter baserade på optisk mätteknik.

Dessa projekt har visat mycket goda resultat och bredden på företag som sökt delprojekt är större än vi förväntat oss. Man ser i många branscher  en potential i optisk mätteknik.

Även på Europanivå ser man potentialen i tekniken och EU-kommissionen har fastslagit att det är är en nyckelteknologi (KET) inom vilken potentialen för innovation och nya armbetstillfällen är väldigt hög. 

Projektets målgrupp
KOM riktar sig till små och medelstora företag i Västerbotten inom alla olika branscher. Särskilt fokus ligger på lösningar som tillfredställer behov inom primärproduktion och lösningar för grön omställning.
 
Projektet erbjuder möjlighet för regionens företag att utvärdera och realisera sin idéer baserade på optisk mätteknik.

Företagen äger delprojektens resultat och kan utifrån dessa utveckla nya, innovativa produkter och tjänster.

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

medfinansiärer

Carl Wikströms Stiftelse

Hållbarhetsaspekter

Vi på Adopticum är övertygade om att en produkt eller tjänst blir mer konkurrenskraftig om hänsyn tas till andra aspekter än bara de tekniska. Därför arbetar vi på ett medvetet och strukturerat sätt med det som kallas hållbarhetskriterier.
 

  • Jämställdhet
  • Lika möjligheter och icke-diskriminering
  • Miljö 

Nedan ges en kortfattad sammanställning av hur hållbarhetsaspekterna kommer att beaktas under projektets gång.

För mer information om detta, vänligen kontakta projektledaren. 

Jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering
Vi på Adopicum är övertygade om att affärsnyttan i tekniska utvecklingsprojekt blir större om hänsyn tas till andra aspekter är bara de tekniska.

Genom att integrera frågor som rör jämställdhet, lika möjlighet och icke-diskriminering i de delprojekt som bedrivs kan vi fånga aspekter kring behov och utformning som annars förbises.

Vi har som mål att hälften av utvecklingsresurserna ska gå till lika många företag som ägs och drivs av kvinnor som av män.

Utöver det strävar vi också efter en ökad andel kvinnor i projektgruppen från delprojektägarnas sida så vi ser att projekt med väl sammansatta projektgrupper får en ökad affärsnytta både för slutkunden och för delprojektägaren. 

Den externa styrgruppen stöttar arbetet och kommer med konkreta uppgifter för delprojektägarna att arbeta med under projektets gång. 

Miljö
Optisk mätteknik har stor potential att  bidra till en positiv utveckling ur ett miljöperspektiv, något som projektet har tagit fasta på.

Lösningar baserade på optisk mätteknik används bland annat inom industrin för att optimera olika processer i syfte att minska åtgång av råmaterial och energi. 

Inom många branscher kommer teknikområdet att bli en viktig faktor för att kunna utveckla distansöverbryggande lösningar som bland annat  självgående fordon. 

Då projektet uttryckligen kommer att uppmuntra denna typ av lösning, och särskilt fokus kommer att ligga på lösningar för grön omställning, kommer än fler innovativa produkter och tjänster att utvecklas.

Vi arbetar fokuserat med frågan och ständigt värdera de lösningar som presenteras utifrån ett miljöperspektiv för att hålla en medvetenhet kring de delprojekt som bedrivs.