OPTISK MÄTTEKNIK FÖR ETT INNOVATIVT NÄRINGSLIV

OMIN, Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, var ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik.


Vi bedrev 14 delprojekt tillsammans med åtta företag i regionen. Företagen fick möjlighet att genomföra en förstudie på sin idé baserad på optisk mätteknik. I de fall det visade sig att idén är tekniskt genomförbar kunde företagen gå vidare och söka ett prototypprojekt där vi tog de första stegen mot en första prototyp och i förlängingen en ny och innovativ produkt eller tjänst. 


Företagen äger efter avslutade delprojekt allt resultat från projektet och kan arbeta vidare för att nå ut på marknaden med sin produkt eller tjänst. 

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med små och medelstora företag i Västerboten i projektet KOM, Konkurrenskraft genom Optisk mätteknik.

Läs mer om KOM här.

beviljade delprojekt inom OMIN

Logscoms kunder är skogsmaskinsentreprenörer samt skogsbolag där man önskar underlätta och minska manuellt tillika riskfyllt arbete i samband med märkning av virkesstockarna. Vårt virkesmärknings-system Logscom WOODLAND inkjet automatiserar just den annars manuella virkesmärkningen. Genom vårt virkesmärkningssystem kommer vi också kunna hjälpa kunder längre nerströms i skogsindustrins värdekedja, genom att förmedla och förädla information om virkesråvaran till t.ex. sågverk och pappersbruk. En del i informationssystemet är ett automatiserat avläsningssystem av vår virkes-mäkning som vi önskar utveckla inom ramen för OMIN. Avläsningssystemet skulle göra det möjligt för oss att identifiera virket och tillgängliggöra information som behövs för att kunna förädla stocken på bästa sätt.
 

Vid timmersorteringen på ett sågverk transporteras stockar en och en på ett band. För att det ska vara möjligt att köra en timmersortering obemannad måste man detektera om stockar hamnar på eller bredvid varandra efter enstyckematningen. Om flera stockar ligger bredvid varandra riskerar man att köra sönder mätutrustning som sitter vid sorteringen, såsom 3D-mätare och röntgen med allvarliga driftstörningar och stora kostnader som följd. Projektet ska undersöka vilken teknik som bör användas och om möjligt göra enklare tester av tänkbara sensorer.

Marcus Bäckström startade 3Dfoto 2003 utifrån att han lärde sig att skapa interaktiva 360-gradersbilder. Med drygt 10 års erfarenhet av 360-gradersbilder har han en bra kompetens inom det området.
 
Ett av 3Dfotos pågående utvecklingsprojektet syftar till att använda 360-gradersbilder inom olika användningsområden för inspektion, felsökning och underhållsplanering.

Tanken är att bildmaterialet sedan ska analyseras automatiskt så att felorsaker kan detekteras och att brunnarna kan inspekteras genom en högupplöst, interaktiv 360-gradersbild.

Förundersökningen går ut på att ta reda på hur bra det fungerar att med en smartphone optiskt läsa av värden från ett flertal varianter av flödesmätar-displayer i datainsamlingssyfte.

Mätarna skiljer sig ganska markant i displayteknologi från fall till fall, allt från LCD till roterande sifferhjul. Mätarna har även olika teckensnitt, färg och utseende beroende på tillverkare.

Målet med delprojektet är att testa hur optisk mätteknik kan skapa en förbättrad användar-upplevelse och en effektivare tillverkningsprocess för The Fit och våra kunder genom att utveckla en digital metod för kroppsmåttagning på en mobil plattform. Genom att digitalisera måttagningen blir det möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt måttbeställa produkter och hitta rätt storlek vilket minskar returhantering och masskonsumtion.

Digitala mått är kritiska för att möjliggöra virtuell utprovning, anpassning och produktion av individ-anpassade produkter. Utvecklingen är kärnan i en digitalt förstärkt och efterfrågestyrd värdekedja och kan användas vid såväl visualisering som produktion och är ett naturligt nästa steg för modeindustrin, och kan öppna upp nya skalbara affärsmöjligheter.
 

Sensact utvecklar ett system för automatisk trygghetsövervakning där man inte använder sig av kameror utan av sensorteknik som inte upplevs som integritetskränkande. Optiska sensorer installeras i vårdtagarens hem eller äldreboende och kan automatiskt upptäcka avvikande situationer, till exempel att vårdtagaren ligger på golvet. Systemet hjälper vårdtagare, tillsynspersonal och anhöriga genom att kontinuerlig tillsyn och automatiskt larm vid vissa händelser.

Railcare är ett bolag som arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och Storbritannien. De är specialiserade på arbeten kring och på järnvägsbanan rörande underhåll, renovering och installation.
 
Maskinerna som används vid arbeten har komplexa rörelsemönster, men rörelserna måste begränsas när maskinerna jobbar vid öppet spår. På spåret bredvid maskinen kan hastigheten på förbipasserande fordon vara upp till 200km/h och skulle maskinen inkräkta i detta område kan allvarliga olyckor inträffa.
 
Vi vill med detta projekt undersöka möjligheten att med hjälp av optisk mätteknik ta fram en tillförlitlig och säker rörelsebegränsare, men som samtidigt inte begränsar operatören i dess arbete.

För att kunna fortsätta vara ledande inom teknik-utvecklingen inom branschen vill Lundqvist Trävaru skapa nästa generations kundupplevelse. Detta genom att utveckla en lösning som möjliggör för kunden att plaxera ut en byggnad uppritad i 3D-konfiguratorn i dess tänkta miljö.