Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan

OMIS, Optisk mätteknik i den skogliga värdekedjan, är ett Interreg-projekt med målet att tillsammans med företag i Västerbotten och Österbotten kartlägga utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med optisk mätteknik och rymddata. 


Företag inom den skogliga värdekedjan pekar på vikten av teknikutveckling i syfte att öka robotisering och automatisering. Detta behov har ytterligare stärkts av Coronapandemin.

Optisk mätteknik är ett teknikområde som understödjer robotisering och autmation och har av EU-kommissionen definierats som en Key Enabling Technology - en nyckelteknologi för fortsatt konkurrenskraft i den europeiska industrin.

Behovet av en påskyndad robotiserings- och automatiseringstakt tillsammans med den tekniska utveckling som sker inom fältet optisk mätteknik skapar stora möjligheter för nya, innovativa produkter och tjänster i den skogliga värdekedjan som i sin tur ökar bolagens konkurrenskraft.

Denna utveckling kan stärkas ytterligare genom ökat nyttjande av rymddata och de nya möjligheter som följer rymdekonomin, som i sin tur stärks av optisk mätteknik.

Projektet syftar till att kartlägga vilka utmaningar inom den skogliga värdekedjan som kan lösas med hjälp av optisk mätteknik och rymddata och hur det kan främja ytterligare digitalisering och automatisering för att öka konkurrenskraften och göra branschen mindre sårbar.

Förhoppningen är att projektet ska leda vidare till en större ansökan och ett genomförandeprojekt i nästa programperiod.

Projektet drivs under ledning av Skogstekniska klustret.
 

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer

Hållbarhetsaspekter

Projektet ska aktivt arbeta med hållbarhetskriterierna jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat i alla aktiviteter. Styrgruppen och projektgruppen ska vara insatta i frågeställningarna och hjälpa företagen som engageras att lyfta dessa frågor.

Jämställdhet och mångfald
För oss är det viktigt att jämställdhetsarbetet är en integrerad del i hela projektet och att vi arbetar löpnade med frågorna i alla aktiviteter. 

Jämställdhet, inkludering och lika möjligheter ska vara kopplat till deltagandet i projektet och målet är att skapa en miljö där alla känner sig välkomma att delta och aktivt arbeta för inkludering. Men det handlar också om attityder, synsätt och invanda mönster hos människor.  

Vi ser att skogsnäringen genom ökad digitalisering, nya affärsmodeller och nya innovationer har stora möjligheter att skapa förutsättningar för mer jämställda och inkluderade arbetsplatser med nya yrkesroller och nya arbetssätt. Med bredare yrkesmöjligheter inom näringen förbättras såväl tillgänglighet som attraktivitet för fler människor. Det är därför väldigt viktigt att aktivt arbeta med dessa frågor.  

Miljö och klimat
Hjärtat i projektet är en hållbar skoglig värdekedja. Genom ökad digitalisering och tillämpning av olika typer av teknik, i detta fall kombinerat med optisk mätteknik och satellitdata, kan skog och skogliga råvaror brukas på mer miljö- och kostnadseffektiva sätt. Med ett hela-kedjan-perspektiv på skogsbruk och träprodukter skapas lösningar som skapar effektivitet i flera led, från träd till slutprodukt.  

Många av de lösningar som optisk mätteknik kan bidra till är i sig positiva ur ett miljöperspektiv då det ofta bidrar till att optimera processer vilket leder till bättre nyttjande av råmaterial och lägre energiåtgång i processen. Det innebär också ökad möjlighet till att genomföra mätningar på distans vilket förutom att underlätta för användaren också medför mindre resande. Stora datamängder kan enkelt samlas in vilket kan fungera som underlag för att genomföra analyser och upptäcka orsakssamband som tidigare varit svåra att hitta.  

samarbetsparter