ÄR OPTISK MÄTTEKNIK EN DEL AV LÖSNINGEN? 

Har ni en utmaning som rör optisk mätteknik, så har vi den kompetens som behövs för att hjälpa er. Oavsätt om det gäller upphandling eller utveckling. Som en innovationsstödjande part har vi dessutom utvecklat ett värdefullt nätverk tillsammans med universitet, institut och näringslivet i regionen och har dessutum möjlighet att hjälpa er att finansiera ert projekt. Vi följer ständigt utvecklingen inom vårt teknikområde och delar gärna med oss av vår kunskap.

innovationsprojekt inom optisk mätteknik

Många av de innovationsprojekt vi är involverade i är initierade av Adopticum och vi bidrar med vår kompetens. 
 

Innovationsprojekt leder till nya produkter och bidrar till att skapa tillväxt och lönsamhet och har därför ett stort strategiskt värde för våra partners. Dessa projekt är ofta inledningsvis helt eller delvis finansierade av innovationssystemet, såsom Tillväxtverket, ERUF,  Vinnova, ProcessIT Innovations eller IUC-bolagen via olika projekt.
 

Adopticum arbetar nära både problemägare och produktbolag i dessa projekt. Inte sällan har vi sett samma problem hos flera företag och vi söker pengar för att kunna genomföra en förstudie. Syftet med denna är att utreda om problemet går att lösa med optisk mätteknik och utröna vad kostnaden för en sådan lösning skulle bli. 

Om förstudien visar att det är lösbart och indikerar att det går att utveckla ett system i ett prisintervall som gör det kostnadseffektivt för problemägaren, så identifierar vi en tilltänkt produktägare om inte en sådan funnits med redan i förprojektet.

Exempel Innovationsprojekt:
Non-invasive pile scanning

Adopticum har drivit en förstudie finansierat av PiiA där man samlat en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg.  Syftet med förstudien var att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik.

Exempel Innovationsprojekt:
Övervakning Av timmerbord

Adopticum tillsammans med Norra Skogsägarna Kåge Såg tittat på möjligheterna att utveckla ett optiskt system för att övervaka timmerbordet. Syftet med detta är optimera processen genom att truckföraren alltid ska veta hur mycket timmer som ligger på timmerbordet och lättare kunna planera därefter.

konsultuppdrag inom optisk mätteknik

Tekniska konsulttjänster, förstudier, prototypbyggande, konceptgenerering, utbildning & seminarier.
Vi tillhandahåller de tjänster ni behöver inom optisk mätning, optisk konstruktion och test.

Dessa uppdrag kan sträcka sig från mycket tidiga faser inom produktutveckling till färdig produkt. Ofta inleds ett uppdrag med att vi genomför en förstudie för att ta reda på med vilken typ av optisk mätteknik problemet får sin mest effektiva lösning och för att kunna få en bättre uppfattning kring komplexitet & pris på uppdraget. Efter en förstudie har vi ett "proof of concept". Detta ligger sedan till grund för utveckling av en prototyp och påföljande produktifiering. 
 

Vi har både den tekniska kompetens och projektledarkompetens som behövs för ett väl genomfört projekt. Det finns också ett stort antal optiska sensorer i vårt labb vilket gör att vi under utvecklingsfas ofta kan använda dessa i projektet. Detta är inte minst en stor fördel i tidiga faser, det finns inget behov av att börja investera i hårdvara innan vi vet att systemet ni avser att utveckla kommer att fungera i praktiken.  

Adopticum kan också hålla utbildningar för personal i er verksamhet om ni har ett behov av att öka er kompetens inom optisk mätteknik. Adopticums medarbetare har mycket stor erfarenhet inom de flesta områden relaterade till optisk mätning och vi är glada över att kunna dela med oss av denna kunskap.

Projektexempel:
Stick inspector

Renholmen har en önskan om att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har genomfört förstudiearbete inom ramarna för en innovationscheck från IUC Västerbotten för att ta fram underlag för val av mätteknik för ett sådant system.
 

Under projektet utvecklades en funktionsprototyp av ett automatiskt avsyningssystem för kontroll av strön, baserat på optisk sensorteknik.

Vi HJÄLPER ER ATT KRAVSTÄLLA OPTISKA MÄTSYSTEM

När företag ska upphandla ett optiskt mätsystem finns många parametrar att ta hänsyn till. Att ta fram ett så komplett underlag som möjligt tydliggör verksamhetens krav och önskemål och underlättar dialogen med leverantörerna.

Anledningarna till att ta hjälp i denna process kan vara många. Dels sparar det givetvis tid åt verksamheten att anlita externa resurser till arbetet. Men framförallt får verksamheten tillgång till spetskompetens inom området som man själv ofta inte besitter. Dialogen med leverantörerna underlättas därmed och upphandlingen kan gå både snabbare och resultatet bättre.

Adopticum har erfarenhet som upphandlingsstöd åt några av Sveriges största bolag. Kontakta oss för att göra mer om vad vi kan göra för er.